Blob Blame History Raw
[ceph-nautilus]
name=CentOS-8 - Ceph Nautilus
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/storage/$basearch/ceph-nautilus
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=storage-ceph-nautilus
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-SIG-Storage
module_hotfixes=1