f8864a
edc1b688681dcead4d4e0d9d4ed1817f5861fbcf SOURCES/xf86-input-wacom-1.0.0.tar.bz2