33a11a
51d1b198f86bf7609b0464ce34a93c90f1ef557c SOURCES/xf86-input-wacom-0.36.1.tar.bz2