Blame SOURCES/xfsprogs-5.10.0-libfrog-list-the-bigtime-feature-when-reporting-geom.patch

5d5cbe
From 0160c1490d4b49889c9ed01a39f760cba762eac5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
5d5cbe
From: "Darrick J. Wong" <darrick.wong@oracle.com>
5d5cbe
Date: Fri, 20 Nov 2020 17:03:28 -0500
5d5cbe
Subject: [PATCH] libfrog: list the bigtime feature when reporting geometry
5d5cbe
5d5cbe
When we're reporting on a filesystem's geometry, report if the bigtime
5d5cbe
feature is enabled on this filesystem.
5d5cbe
5d5cbe
Signed-off-by: Darrick J. Wong <darrick.wong@oracle.com>
5d5cbe
Reviewed-by: Christoph Hellwig <hch@lst.de>
5d5cbe
Signed-off-by: Eric Sandeen <sandeen@sandeen.net>
5d5cbe
---
5d5cbe
5d5cbe
diff --git a/libfrog/fsgeom.c b/libfrog/fsgeom.c
5d5cbe
index 8879d16..ddacd59 100644
5d5cbe
--- a/libfrog/fsgeom.c
5d5cbe
+++ b/libfrog/fsgeom.c
5d5cbe
@@ -25,6 +25,7 @@ xfs_report_geom(
5d5cbe
 	int			spinodes;
5d5cbe
 	int			rmapbt_enabled;
5d5cbe
 	int			reflink_enabled;
5d5cbe
+	int			bigtime_enabled;
5d5cbe
 
5d5cbe
 	isint = geo->logstart > 0;
5d5cbe
 	lazycount = geo->flags & XFS_FSOP_GEOM_FLAGS_LAZYSB ? 1 : 0;
5d5cbe
@@ -40,12 +41,13 @@ xfs_report_geom(
5d5cbe
 	spinodes = geo->flags & XFS_FSOP_GEOM_FLAGS_SPINODES ? 1 : 0;
5d5cbe
 	rmapbt_enabled = geo->flags & XFS_FSOP_GEOM_FLAGS_RMAPBT ? 1 : 0;
5d5cbe
 	reflink_enabled = geo->flags & XFS_FSOP_GEOM_FLAGS_REFLINK ? 1 : 0;
5d5cbe
+	bigtime_enabled = geo->flags & XFS_FSOP_GEOM_FLAGS_BIGTIME ? 1 : 0;
5d5cbe
 
5d5cbe
 	printf(_(
5d5cbe
 "meta-data=%-22s isize=%-6d agcount=%u, agsize=%u blks\n"
5d5cbe
 "     =%-22s sectsz=%-5u attr=%u, projid32bit=%u\n"
5d5cbe
 "     =%-22s crc=%-8u finobt=%u, sparse=%u, rmapbt=%u\n"
5d5cbe
-"     =%-22s reflink=%u\n"
5d5cbe
+"     =%-22s reflink=%-4u bigtime=%u\n"
5d5cbe
 "data   =%-22s bsize=%-6u blocks=%llu, imaxpct=%u\n"
5d5cbe
 "     =%-22s sunit=%-6u swidth=%u blks\n"
5d5cbe
 "naming  =version %-14u bsize=%-6u ascii-ci=%d, ftype=%d\n"
5d5cbe
@@ -55,7 +57,7 @@ xfs_report_geom(
5d5cbe
 		mntpoint, geo->inodesize, geo->agcount, geo->agblocks,
5d5cbe
 		"", geo->sectsize, attrversion, projid32bit,
5d5cbe
 		"", crcs_enabled, finobt_enabled, spinodes, rmapbt_enabled,
5d5cbe
-		"", reflink_enabled,
5d5cbe
+		"", reflink_enabled, bigtime_enabled,
5d5cbe
 		"", geo->blocksize, (unsigned long long)geo->datablocks,
5d5cbe
 			geo->imaxpct,
5d5cbe
 		"", geo->sunit, geo->swidth,
5d5cbe
diff --git a/libxfs/libxfs_api_defs.h b/libxfs/libxfs_api_defs.h
5d5cbe
index 00f367e..a0452c2 100644
5d5cbe
--- a/libxfs/libxfs_api_defs.h
5d5cbe
+++ b/libxfs/libxfs_api_defs.h
5d5cbe
@@ -115,6 +115,7 @@
5d5cbe
 #define xfs_calc_dquots_per_chunk	libxfs_calc_dquots_per_chunk
5d5cbe
 #define xfs_dquot_verify		libxfs_dquot_verify
5d5cbe
 #define xfs_dqblk_repair		libxfs_dqblk_repair
5d5cbe
+#define xfs_dquot_from_disk_ts		libxfs_dquot_from_disk_ts
5d5cbe
 
5d5cbe
 #define xfs_symlink_blocks		libxfs_symlink_blocks
5d5cbe
 #define xfs_symlink_hdr_ok		libxfs_symlink_hdr_ok