c1a264
8d68241096f6ed5b1bbcd8b427fa4a881c1f3e33 SOURCES/smartmontools-7.2.tar.gz