5c7a4f
00e6a7bb26b283695ab0deaf521be6723ba44f0a SOURCES/smartmontools-7.0.tar.gz