4f5da8
From 6d126da8f958c57413a4505d98cb4a3ff48cbbfe Mon Sep 17 00:00:00 2001
4f5da8
From: "wexu@redhat.com" <wexu@redhat.com>
4f5da8
Date: Wed, 21 Dec 2016 06:04:24 +0100
4f5da8
Subject: [PATCH] net: check packet payload length
4f5da8
4f5da8
RH-Author: wexu@redhat.com
4f5da8
Message-id: <1482300264-29708-2-git-send-email-wexu@redhat.com>
4f5da8
Patchwork-id: 73088
4f5da8
O-Subject: [RHEL-7.4/7.3.z qemu-kvm Patch v2] net: check packet payload length
4f5da8
Bugzilla: 1398217
4f5da8
RH-Acked-by: Laurent Vivier <lvivier@redhat.com>
4f5da8
RH-Acked-by: Michael S. Tsirkin <mst@redhat.com>
4f5da8
RH-Acked-by: Stefan Hajnoczi <stefanha@redhat.com>
4f5da8
4f5da8
From: Prasad J Pandit <pjp@fedoraproject.org>
4f5da8
4f5da8
While computing IP checksum, 'net_checksum_calculate' reads
4f5da8
payload length from the packet. It could exceed the given 'data'
4f5da8
buffer size. Add a check to avoid it.
4f5da8
4f5da8
This patch is to fix CVE-2016-2857.
4f5da8
https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-2857
4f5da8
4f5da8
Reported-by: Liu Ling <liuling-it@360.cn>
4f5da8
Signed-off-by: Prasad J Pandit <pjp@fedoraproject.org>
4f5da8
Signed-off-by: Jason Wang <jasowang@redhat.com>
4f5da8
(cherry picked from commit 362786f14a753d8a5256ef97d7c10ed576d6572b)
4f5da8
Signed-off-by: Wei Xu <wexu@redhat.com>
4f5da8
Signed-off-by: Miroslav Rezanina <mrezanin@redhat.com>
4f5da8
---
4f5da8
 net/checksum.c | 10 ++++++++--
4f5da8
 1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)
4f5da8
4f5da8
diff --git a/net/checksum.c b/net/checksum.c
4f5da8
index 14c0855..0942437 100644
4f5da8
--- a/net/checksum.c
4f5da8
+++ b/net/checksum.c
4f5da8
@@ -59,6 +59,11 @@ void net_checksum_calculate(uint8_t *data, int length)
4f5da8
   int hlen, plen, proto, csum_offset;
4f5da8
   uint16_t csum;
4f5da8
 
4f5da8
+  /* Ensure data has complete L2 & L3 headers. */
4f5da8
+  if (length < 14 + 20) {
4f5da8
+    return;
4f5da8
+  }
4f5da8
+
4f5da8
   if ((data[14] & 0xf0) != 0x40)
4f5da8
 	return; /* not IPv4 */
4f5da8
   hlen = (data[14] & 0x0f) * 4;
4f5da8
@@ -76,8 +81,9 @@ void net_checksum_calculate(uint8_t *data, int length)
4f5da8
 	return;
4f5da8
   }
4f5da8
 
4f5da8
-  if (plen < csum_offset+2)
4f5da8
-	return;
4f5da8
+  if (plen < csum_offset + 2 || 14 + hlen + plen > length) {
4f5da8
+    return;
4f5da8
+  }
4f5da8
 
4f5da8
   data[14+hlen+csum_offset]  = 0;
4f5da8
   data[14+hlen+csum_offset+1] = 0;
4f5da8
-- 
4f5da8
1.8.3.1
4f5da8