958e1b
From 251ac1dcd456c524eb7b79507c4a8a1bf4a4fa32 Mon Sep 17 00:00:00 2001
958e1b
From: Laszlo Ersek <lersek@redhat.com>
958e1b
Date: Fri, 7 Nov 2014 17:17:54 +0100
958e1b
Subject: [PATCH 07/41] dump: add API to write elf notes to buffer
958e1b
958e1b
Message-id: <1415380693-16593-8-git-send-email-lersek@redhat.com>
958e1b
Patchwork-id: 62193
958e1b
O-Subject: [RHEL-7.1 qemu-kvm PATCH 07/26] dump: add API to write elf notes to buffer
958e1b
Bugzilla: 1157798
958e1b
RH-Acked-by: Stefan Hajnoczi <stefanha@redhat.com>
958e1b
RH-Acked-by: Luiz Capitulino <lcapitulino@redhat.com>
958e1b
RH-Acked-by: dgibson <dgibson@redhat.com>
958e1b
958e1b
From: qiaonuohan <qiaonuohan@cn.fujitsu.com>
958e1b
958e1b
the function can be used by write_elf32_notes/write_elf64_notes to write notes
958e1b
to a buffer. If fd_write_vmcore is used, write_elf32_notes/write_elf64_notes
958e1b
will write elf notes to vmcore directly. Instead, if buf_write_note is used,
958e1b
elf notes will be written to opaque->note_buf at first.
958e1b
958e1b
Signed-off-by: Qiao Nuohan <qiaonuohan@cn.fujitsu.com>
958e1b
Reviewed-by: Laszlo Ersek <lersek@redhat.com>
958e1b
Signed-off-by: Luiz Capitulino <lcapitulino@redhat.com>
958e1b
(cherry picked from commit 4835ef7784502c231f243c3133054850d23dd837)
958e1b
Signed-off-by: Laszlo Ersek <lersek@redhat.com>
958e1b
Signed-off-by: Miroslav Rezanina <mrezanin@redhat.com>
958e1b
---
958e1b
 dump.c | 19 +++++++++++++++++++
958e1b
 1 file changed, 19 insertions(+)
958e1b
958e1b
diff --git a/dump.c b/dump.c
958e1b
index 710893f..3c6d526 100644
958e1b
--- a/dump.c
958e1b
+++ b/dump.c
958e1b
@@ -76,6 +76,9 @@ typedef struct DumpState {
958e1b
   int64_t begin;
958e1b
   int64_t length;
958e1b
   Error **errp;
958e1b
+
958e1b
+  uint8_t *note_buf;     /* buffer for notes */
958e1b
+  size_t note_buf_offset;   /* the writing place in note_buf */
958e1b
 } DumpState;
958e1b
 
958e1b
 static int dump_cleanup(DumpState *s)
958e1b
@@ -755,6 +758,22 @@ static int write_buffer(int fd, off_t offset, const void *buf, size_t size)
958e1b
   return 0;
958e1b
 }
958e1b
 
958e1b
+static int buf_write_note(const void *buf, size_t size, void *opaque)
958e1b
+{
958e1b
+  DumpState *s = opaque;
958e1b
+
958e1b
+  /* note_buf is not enough */
958e1b
+  if (s->note_buf_offset + size > s->note_size) {
958e1b
+    return -1;
958e1b
+  }
958e1b
+
958e1b
+  memcpy(s->note_buf + s->note_buf_offset, buf, size);
958e1b
+
958e1b
+  s->note_buf_offset += size;
958e1b
+
958e1b
+  return 0;
958e1b
+}
958e1b
+
958e1b
 static ram_addr_t get_start_block(DumpState *s)
958e1b
 {
958e1b
   GuestPhysBlock *block;
958e1b
-- 
958e1b
1.8.3.1
958e1b