619821
From abfd9c2acaf70c60ec70807ba4d021ade69c7b79 Mon Sep 17 00:00:00 2001
4f5da8
From: Gerd Hoffmann <kraxel@redhat.com>
4f5da8
Date: Fri, 10 Feb 2017 08:30:14 +0100
4f5da8
Subject: [PATCH 2/3] Revert "cirrus: allow zero source pitch in pattern fill
4f5da8
 rops"
4f5da8
4f5da8
RH-Author: Gerd Hoffmann <kraxel@redhat.com>
4f5da8
Message-id: <1486715415-3462-3-git-send-email-kraxel@redhat.com>
4f5da8
Patchwork-id: 73774
4f5da8
O-Subject: [virt-devel] [RHEL-7.4 qemu-kvm PATCH 2/3] Revert "cirrus: allow zero source pitch in pattern fill rops"
619821
Bugzilla: 1420492
4f5da8
CVE: CVE-2017-2620/20170221
4f5da8
RH-Acked-by: Paolo Bonzini <pbonzini@redhat.com>
4f5da8
RH-Acked-by: Dr. David Alan Gilbert <dgilbert@redhat.com>
4f5da8
RH-Acked-by: Laurent Vivier <lvivier@redhat.com>
4f5da8
4f5da8
This reverts commit 5858dd1801883309bdd208d72ddb81c4e9fee30c.
4f5da8
4f5da8
Signed-off-by: Miroslav Rezanina <mrezanin@redhat.com>
4f5da8
4f5da8
Conflicts:
4f5da8
	hw/display/cirrus_vga.c
4f5da8
4f5da8
Cc: Wolfgang Bumiller <w.bumiller@proxmox.com>
4f5da8
Cc: Dr. David Alan Gilbert <dgilbert@redhat.com>
4f5da8
Signed-off-by: Gerd Hoffmann <kraxel@redhat.com>
4f5da8
4f5da8
Upstream: WIP (https://patchwork.ozlabs.org/patch/726074/)
4f5da8
---
4f5da8
 hw/display/cirrus_vga.c | 26 ++++++++------------------
4f5da8
 1 file changed, 8 insertions(+), 18 deletions(-)
4f5da8
4f5da8
diff --git a/hw/display/cirrus_vga.c b/hw/display/cirrus_vga.c
4f5da8
index fff9bf0..9a9501f 100644
4f5da8
--- a/hw/display/cirrus_vga.c
4f5da8
+++ b/hw/display/cirrus_vga.c
4f5da8
@@ -267,6 +267,9 @@ static void cirrus_update_memory_access(CirrusVGAState *s);
4f5da8
 static bool blit_region_is_unsafe(struct CirrusVGAState *s,
4f5da8
                  int32_t pitch, int32_t addr)
4f5da8
 {
4f5da8
+  if (!pitch) {
4f5da8
+    return true;
4f5da8
+  }
4f5da8
   if (pitch < 0) {
4f5da8
     int64_t min = addr
4f5da8
       + ((int64_t)s->cirrus_blt_height - 1) * pitch
4f5da8
@@ -285,11 +288,8 @@ static bool blit_region_is_unsafe(struct CirrusVGAState *s,
4f5da8
   return false;
4f5da8
 }
4f5da8
 
4f5da8
-static bool blit_is_unsafe(struct CirrusVGAState *s, bool dst_only,
4f5da8
-              bool zero_src_pitch_ok)
4f5da8
+static bool blit_is_unsafe(struct CirrusVGAState *s, bool dst_only)
4f5da8
 {
4f5da8
-  int32_t check_pitch;
4f5da8
-
4f5da8
   /* should be the case, see cirrus_bitblt_start */
4f5da8
   assert(s->cirrus_blt_width > 0);
4f5da8
   assert(s->cirrus_blt_height > 0);
4f5da8
@@ -298,10 +298,6 @@ static bool blit_is_unsafe(struct CirrusVGAState *s, bool dst_only,
4f5da8
     return true;
4f5da8
   }
4f5da8
 
4f5da8
-  if (!s->cirrus_blt_dstpitch) {
4f5da8
-    return true;
4f5da8
-  }
4f5da8
-
4f5da8
   if (blit_region_is_unsafe(s, s->cirrus_blt_dstpitch,
4f5da8
                s->cirrus_blt_dstaddr)) {
4f5da8
     return true;
4f5da8
@@ -309,13 +305,7 @@ static bool blit_is_unsafe(struct CirrusVGAState *s, bool dst_only,
4f5da8
   if (dst_only) {
4f5da8
     return false;
4f5da8
   }
4f5da8
-
4f5da8
-  check_pitch = s->cirrus_blt_srcpitch;
4f5da8
-  if (!zero_src_pitch_ok && !check_pitch) {
4f5da8
-    check_pitch = s->cirrus_blt_width;
4f5da8
-  }
4f5da8
-
4f5da8
-  if (blit_region_is_unsafe(s, check_pitch,
4f5da8
+  if (blit_region_is_unsafe(s, s->cirrus_blt_srcpitch,
4f5da8
                s->cirrus_blt_srcaddr)) {
4f5da8
     return true;
4f5da8
   }
4f5da8
@@ -710,7 +700,7 @@ static int cirrus_bitblt_common_patterncopy(CirrusVGAState *s, bool videosrc)
4f5da8
     src = s->cirrus_bltbuf;
4f5da8
   }
4f5da8
 
4f5da8
-  if (blit_is_unsafe(s, true, true)) {
4f5da8
+  if (blit_is_unsafe(s, true)) {
4f5da8
     return 0;
4f5da8
   }
4f5da8
 
4f5da8
@@ -729,7 +719,7 @@ static int cirrus_bitblt_solidfill(CirrusVGAState *s, int blt_rop)
4f5da8
 {
4f5da8
   cirrus_fill_t rop_func;
4f5da8
 
4f5da8
-  if (blit_is_unsafe(s, true, true)) {
4f5da8
+  if (blit_is_unsafe(s, true)) {
4f5da8
     return 0;
4f5da8
   }
4f5da8
   rop_func = cirrus_fill[rop_to_index[blt_rop]][s->cirrus_blt_pixelwidth - 1];
4f5da8
@@ -829,7 +819,7 @@ static int cirrus_do_copy(CirrusVGAState *s, int dst, int src, int w, int h)
4f5da8
 
4f5da8
 static int cirrus_bitblt_videotovideo_copy(CirrusVGAState * s)
4f5da8
 {
4f5da8
-  if (blit_is_unsafe(s, false, false))
4f5da8
+  if (blit_is_unsafe(s, false))
4f5da8
     return 0;
4f5da8
 
4f5da8
   return cirrus_do_copy(s, s->cirrus_blt_dstaddr - s->vga.start_addr,
4f5da8
-- 
4f5da8
1.8.3.1
4f5da8