Blame .python3.metadata

900f19
a39802ac8f0c61645c6a50fbdd32e3ca92862ff5 SOURCES/Python-3.6.8-noexe.tar.xz