c18e4a
fe1a90d870542ac415b31b5923a24cb7e29c0c79 SOURCES/Class-Singleton-1.6.tar.gz