cfec1a
diff -up openssl-1.0.2a/crypto/dsa/dsa_key.c.compat openssl-1.0.2a/crypto/dsa/dsa_key.c
cfec1a
--- openssl-1.0.2a/crypto/dsa/dsa_key.c.compat	2015-04-09 18:21:11.687977858 +0200
cfec1a
+++ openssl-1.0.2a/crypto/dsa/dsa_key.c	2015-04-09 18:21:07.869889659 +0200
2b5643
@@ -68,6 +68,11 @@
cfec1a
 # include <openssl fips.h="">
cfec1a
 # include <openssl evp.h="">
2b5643
 
2b5643
+/* just a compatibility symbol - no-op */
2b5643
+void FIPS_corrupt_dsa_keygen(void)
cfec1a
+{
cfec1a
+}
2b5643
+
2b5643
 static int fips_check_dsa(DSA *dsa)
cfec1a
 {
cfec1a
   EVP_PKEY *pk;
cfec1a
diff -up openssl-1.0.2a/crypto/engine/eng_all.c.compat openssl-1.0.2a/crypto/engine/eng_all.c
cfec1a
--- openssl-1.0.2a/crypto/engine/eng_all.c.compat	2015-04-09 18:21:11.688977881 +0200
cfec1a
+++ openssl-1.0.2a/crypto/engine/eng_all.c	2015-04-09 18:21:09.159919459 +0200
cfec1a
@@ -63,6 +63,11 @@
cfec1a
 # include <openssl fips.h="">
2b5643
 #endif
2b5643
 
2b5643
+/* just backwards compatibility symbol - no-op */
cfec1a
+void ENGINE_load_aesni(void)
2b5643
+{
2b5643
+}
2b5643
+
2b5643
 void ENGINE_load_builtin_engines(void)
cfec1a
 {
cfec1a
   /* Some ENGINEs need this */
cfec1a
diff -up openssl-1.0.2a/crypto/fips/fips.c.compat openssl-1.0.2a/crypto/fips/fips.c
cfec1a
--- openssl-1.0.2a/crypto/fips/fips.c.compat	2015-04-09 18:21:11.689977904 +0200
cfec1a
+++ openssl-1.0.2a/crypto/fips/fips.c	2015-04-09 18:21:09.925937154 +0200
cfec1a
@@ -113,6 +113,12 @@ int FIPS_module_mode(void)
cfec1a
   return ret;
cfec1a
 }
2b5643
 
2b5643
+/* just a compat symbol - return NULL */
2b5643
+const void *FIPS_rand_check(void)
cfec1a
+{
cfec1a
+  return NULL;
cfec1a
+}
2b5643
+
2b5643
 int FIPS_selftest_failed(void)
cfec1a
 {
2b5643
   int ret = 0;