fd2893
diff -up openssl-1.0.0-beta4/apps/CA.pl.in.ca-dir openssl-1.0.0-beta4/apps/CA.pl.in
fd2893
--- openssl-1.0.0-beta4/apps/CA.pl.in.ca-dir	2006-04-28 02:30:49.000000000 +0200
fd2893
+++ openssl-1.0.0-beta4/apps/CA.pl.in	2009-11-12 12:33:13.000000000 +0100
fd2893
@@ -53,7 +53,7 @@ $VERIFY="$openssl verify";
fd2893
 $X509="$openssl x509";
fd2893
 $PKCS12="$openssl pkcs12";
fd2893
 
fd2893
-$CATOP="./demoCA";
fd2893
+$CATOP="/etc/pki/CA";
fd2893
 $CAKEY="cakey.pem";
fd2893
 $CAREQ="careq.pem";
fd2893
 $CACERT="cacert.pem";
fd2893
diff -up openssl-1.0.0-beta4/apps/CA.sh.ca-dir openssl-1.0.0-beta4/apps/CA.sh
fd2893
--- openssl-1.0.0-beta4/apps/CA.sh.ca-dir	2009-10-15 19:27:47.000000000 +0200
fd2893
+++ openssl-1.0.0-beta4/apps/CA.sh	2009-11-12 12:35:14.000000000 +0100
fd2893
@@ -68,7 +68,7 @@ VERIFY="$OPENSSL verify"
fd2893
 X509="$OPENSSL x509"
fd2893
 PKCS12="openssl pkcs12"
fd2893
 
fd2893
-if [ -z "$CATOP" ] ; then CATOP=./demoCA ; fi
fd2893
+if [ -z "$CATOP" ] ; then CATOP=/etc/pki/CA ; fi
fd2893
 CAKEY=./cakey.pem
fd2893
 CAREQ=./careq.pem
fd2893
 CACERT=./cacert.pem
fd2893
diff -up openssl-1.0.0-beta4/apps/openssl.cnf.ca-dir openssl-1.0.0-beta4/apps/openssl.cnf
fd2893
--- openssl-1.0.0-beta4/apps/openssl.cnf.ca-dir	2009-11-12 12:33:13.000000000 +0100
fd2893
+++ openssl-1.0.0-beta4/apps/openssl.cnf	2009-11-12 12:33:13.000000000 +0100
fd2893
@@ -39,7 +39,7 @@ default_ca	= CA_default		# The default c
fd2893
 ####################################################################
fd2893
 [ CA_default ]
fd2893
 
fd2893
-dir		= ./demoCA		# Where everything is kept
fd2893
+dir		= /etc/pki/CA		# Where everything is kept
fd2893
 certs		= $dir/certs		# Where the issued certs are kept
fd2893
 crl_dir		= $dir/crl		# Where the issued crl are kept
fd2893
 database	= $dir/index.txt	# database index file.