9ace98
e4267f89e4046c4e3d28cad5aa643edb1de4169a SOURCES/minicom-2.6.2.tar.gz