Blame SOURCES/0021-efiboot-Make-the-device-node-skipping-code-pass-cove.patch

da1a85
From bc11451222cc77d8c1b4e752167adabd3c7f64c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
da1a85
From: Peter Jones <pjones@redhat.com>
da1a85
Date: Thu, 21 Jun 2018 13:33:26 -0400
da1a85
Subject: [PATCH 21/24] efiboot: Make the device node skipping code pass
da1a85
 coverity.
da1a85
da1a85
Signed-off-by: Peter Jones <pjones@redhat.com>
da1a85
---
da1a85
 src/linux.c | 31 ++++++++++++++++++-------------
da1a85
 1 file changed, 18 insertions(+), 13 deletions(-)
da1a85
da1a85
diff --git a/src/linux.c b/src/linux.c
da1a85
index f919dee5b67..6d20c2dbe25 100644
da1a85
--- a/src/linux.c
da1a85
+++ b/src/linux.c
da1a85
@@ -308,7 +308,8 @@ struct device HIDDEN
da1a85
 {
da1a85
     struct device *dev;
da1a85
     char *linkbuf = NULL, *tmpbuf = NULL;
da1a85
-    unsigned int i, n = 0;
da1a85
+    int i = 0;
da1a85
+    unsigned int n = 0;
da1a85
     int rc;
da1a85
 
da1a85
     size_t nmemb = (sizeof(dev_probes)
da1a85
@@ -432,9 +433,11 @@ struct device HIDDEN
da1a85
     int last_successful_probe = -1;
da1a85
 
da1a85
     debug("searching for device nodes in %s", dev->link);
da1a85
-    for (i = 0; dev_probes[i] && dev_probes[i]->parse; i++) {
da1a85
+    for (i = 0;
da1a85
+       dev_probes[i] && dev_probes[i]->parse && *current;
da1a85
+       i++) {
da1a85
         struct dev_probe *probe = dev_probes[i];
da1a85
-        ssize_t pos;
da1a85
+        int pos;
da1a85
 
da1a85
         if (!needs_root &&
da1a85
           (probe->flags & DEV_PROVIDES_ROOT)) {
da1a85
@@ -471,24 +474,26 @@ struct device HIDDEN
da1a85
         debug("dev_probes[i+1]: %p dev->interface_type: %d\n",
da1a85
            dev_probes[i+1], dev->interface_type);
da1a85
         if (dev_probes[i+1] == NULL && dev->interface_type == unknown) {
da1a85
-            int new_pos = 0;
da1a85
-            rc = sscanf(current, "%*[^/]/%n", &new_pos);
da1a85
+            pos = 0;
da1a85
+            rc = sscanf(current, "%*[^/]/%n", &pos);
da1a85
             if (rc < 0) {
da1a85
-                efi_error(
da1a85
-                   "Cannot parse device link segment \"%s\"",
da1a85
-                   current);
da1a85
+slash_err:
da1a85
+                efi_error("Cannot parse device link segment \"%s\"", current);
da1a85
                 goto err;
da1a85
             }
da1a85
+
da1a85
+            while (current[pos] == '/')
da1a85
+                pos += 1;
da1a85
+
da1a85
+            if (!current[pos])
da1a85
+                goto slash_err;
da1a85
+
da1a85
             debug("Cannot parse device link segment \"%s\"", current);
da1a85
             debug("Skipping to \"%s\"", current + pos);
da1a85
             debug("This means we can only create abbreviated paths");
da1a85
-            if (rc < 0)
da1a85
-                goto err;
da1a85
-            if (new_pos == 0)
da1a85
-                goto err;
da1a85
             dev->flags |= DEV_ABBREV_ONLY;
da1a85
             i = last_successful_probe;
da1a85
-            current += new_pos;
da1a85
+            current += pos;
da1a85
         }
da1a85
     }
da1a85
 
da1a85
-- 
da1a85
2.17.1
da1a85