c260e0
28f2ffe1a4eb5b8d0fb95db1b2ef6ba04e2572fe SOURCES/curl-7.29.0.tar.lzma