703fec
'\" t
703fec
.\"   Title: crit
703fec
.\"  Author: [see the "AUTHOR" section]
703fec
.\" Generator: DocBook XSL Stylesheets vsnapshot <http://docbook.sf.net/>
703fec
.\"   Date: 04/23/2019
703fec
.\"  Manual: CRIU Manual
703fec
.\"  Source: criu 3.12
703fec
.\" Language: English
703fec
.\"
703fec
.TH "CRIT" "1" "04/23/2019" "criu 3\&.12" "CRIU Manual"
703fec
.\" -----------------------------------------------------------------
703fec
.\" * Define some portability stuff
703fec
.\" -----------------------------------------------------------------
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.\" http://bugs.debian.org/507673
703fec
.\" http://lists.gnu.org/archive/html/groff/2009-02/msg00013.html
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.ie \n(.g .ds Aq \(aq
703fec
.el    .ds Aq '
703fec
.\" -----------------------------------------------------------------
703fec
.\" * (re)Define some macros
703fec
.\" -----------------------------------------------------------------
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.\" toupper - uppercase a string (locale-aware)
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.de toupper
703fec
.tr aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
703fec
\\$*
703fec
.tr aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz
703fec
..
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.\" SH-xref - format a cross-reference to an SH section
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.de SH-xref
703fec
.ie n \{\
703fec
.\}
703fec
.toupper \\$*
703fec
.el \{\
703fec
\\$*
703fec
.\}
703fec
..
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.\" SH - level-one heading that works better for non-TTY output
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.de1 SH
703fec
.\" put an extra blank line of space above the head in non-TTY output
703fec
.if t \{\
703fec
.sp 1
703fec
.\}
703fec
.sp \\n[PD]u
703fec
.nr an-level 1
703fec
.set-an-margin
703fec
.nr an-prevailing-indent \\n[IN]
703fec
.fi
703fec
.in \\n[an-margin]u
703fec
.ti 0
703fec
.HTML-TAG ".NH \\n[an-level]"
703fec
.it 1 an-trap
703fec
.nr an-no-space-flag 1
703fec
.nr an-break-flag 1
703fec
\." make the size of the head bigger
703fec
.ps +3
703fec
.ft B
703fec
.ne (2v + 1u)
703fec
.ie n \{\
703fec
.\" if n (TTY output), use uppercase
703fec
.toupper \\$*
703fec
.\}
703fec
.el \{\
703fec
.nr an-break-flag 0
703fec
.\" if not n (not TTY), use normal case (not uppercase)
703fec
\\$1
703fec
.in \\n[an-margin]u
703fec
.ti 0
703fec
.\" if not n (not TTY), put a border/line under subheading
703fec
.sp -.6
703fec
\l'\n(.lu'
703fec
.\}
703fec
..
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.\" SS - level-two heading that works better for non-TTY output
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.de1 SS
703fec
.sp \\n[PD]u
703fec
.nr an-level 1
703fec
.set-an-margin
703fec
.nr an-prevailing-indent \\n[IN]
703fec
.fi
703fec
.in \\n[IN]u
703fec
.ti \\n[SN]u
703fec
.it 1 an-trap
703fec
.nr an-no-space-flag 1
703fec
.nr an-break-flag 1
703fec
.ps \\n[PS-SS]u
703fec
\." make the size of the head bigger
703fec
.ps +2
703fec
.ft B
703fec
.ne (2v + 1u)
703fec
.if \\n[.$] \&\\$*
703fec
..
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.\" BB/EB - put background/screen (filled box) around block of text
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.de BB
703fec
.if t \{\
703fec
.sp -.5
703fec
.br
703fec
.in +2n
703fec
.ll -2n
703fec
.gcolor red
703fec
.di BX
703fec
.\}
703fec
..
703fec
.de EB
703fec
.if t \{\
703fec
.if "\\$2"adjust-for-leading-newline" \{\
703fec
.sp -1
703fec
.\}
703fec
.br
703fec
.di
703fec
.in
703fec
.ll
703fec
.gcolor
703fec
.nr BW \\n(.lu-\\n(.i
703fec
.nr BH \\n(dn+.5v
703fec
.ne \\n(BHu+.5v
703fec
.ie "\\$2"adjust-for-leading-newline" \{\
703fec
\M[\\$1]\h'1n'\v'+.5v'\D'P \\n(BWu 0 0 \\n(BHu -\\n(BWu 0 0 -\\n(BHu'\M[]
703fec
.\}
703fec
.el \{\
703fec
\M[\\$1]\h'1n'\v'-.5v'\D'P \\n(BWu 0 0 \\n(BHu -\\n(BWu 0 0 -\\n(BHu'\M[]
703fec
.\}
703fec
.in 0
703fec
.sp -.5v
703fec
.nf
703fec
.BX
703fec
.in
703fec
.sp .5v
703fec
.fi
703fec
.\}
703fec
..
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.\" BM/EM - put colored marker in margin next to block of text
703fec
.\" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
703fec
.de BM
703fec
.if t \{\
703fec
.br
703fec
.ll -2n
703fec
.gcolor red
703fec
.di BX
703fec
.\}
703fec
..
703fec
.de EM
703fec
.if t \{\
703fec
.br
703fec
.di
703fec
.ll
703fec
.gcolor
703fec
.nr BH \\n(dn
703fec
.ne \\n(BHu
703fec
\M[\\$1]\D'P -.75n 0 0 \\n(BHu -(\\n[.i]u - \\n(INu - .75n) 0 0 -\\n(BHu'\M[]
703fec
.in 0
703fec
.nf
703fec
.BX
703fec
.in
703fec
.fi
703fec
.\}
703fec
..
703fec
.\" -----------------------------------------------------------------
703fec
.\" * set default formatting
703fec
.\" -----------------------------------------------------------------
703fec
.\" -----------------------------------------------------------------
703fec
.\" * MAIN CONTENT STARTS HERE *
703fec
.\" -----------------------------------------------------------------
703fec
.SH "Name"
703fec
crit \- CRiu Image Tool
703fec
.SH "Synopsis"
703fec
.sp
703fec
\fBcrit\fR \fIdecode\fR [\-h] [\-i IN] [\-o OUT] [\-\-pretty]
703fec
.sp
703fec
\fBcrit\fR \fIencode\fR [\-h] [\-i IN] [\-o OUT]
703fec
.sp
703fec
\fBcrit\fR \fIinfo\fR [\-h] in
703fec
.sp
703fec
\fBcrit\fR \fIx\fR [\-h] dir {ps,fds,mems}
703fec
.sp
703fec
\fBcrit\fR \fIshow\fR [\-h] in
703fec
.SH "DESCRIPTION"
703fec
.sp
703fec
\fBcrit\fR is a feature\-rich replacement for existing \fBcriu\fR show\&.
703fec
.SH "ARGUMENTS"
703fec
.SS "Positional Arguments"
703fec
.PP
703fec
\fBdecode\fR
703fec
.RS 4
703fec
convert
703fec
\fBcriu\fR
703fec
image from binary type JSON
703fec
.RE
703fec
.PP
703fec
\fBencode\fR
703fec
.RS 4
703fec
convert
703fec
\fBcriu\fR
703fec
image from JSON type to binary
703fec
.RE
703fec
.PP
703fec
\fBinfo\fR
703fec
.RS 4
703fec
show info about image
703fec
.RE
703fec
.PP
703fec
\fBx\fR
703fec
.RS 4
703fec
explore image directory
703fec
.RE
703fec
.PP
703fec
\fBshow\fR
703fec
.RS 4
703fec
convert
703fec
\fBcriu\fR
703fec
image from binary to human\-readable JSON
703fec
.RE
703fec
.SS "Optional Arguments"
703fec
.PP
703fec
\fB\-h\fR, \fB\-\-help\fR
703fec
.RS 4
703fec
Print some help and exit
703fec
.RE
703fec
.SH "SEE ALSO"
703fec
.sp
703fec
criu(8)
703fec
.SH "AUTHOR"
703fec
.sp
703fec
The CRIU team