Blame .bash.metadata

b92f7d
063019501ef1f30fad99d2b735a7ae2ce1d11423 SOURCES/bash-5.1.tar.gz