Blame .avahi.metadata

a1aaf5
969a50ae18c8d8e2288435a75666dd076e69852a SOURCES/avahi-0.8.tar.gz