Blame .avahi.metadata

932fb9
7e05bd78572c9088b03b1207a0ad5aba38490684 SOURCES/avahi-0.6.31.tar.gz