Blame SOURCES/cbs-koji.conf

Brian Stinson 8e12a4
[cbs]
Brian Stinson 8e12a4
Brian Stinson 8e12a4
;url of XMLRPC server
Brian Stinson 8e12a4
server = https://cbs.centos.org/kojihub/
Brian Stinson 8e12a4
Brian Stinson 8e12a4
;url of web interface
Brian Stinson 8e12a4
weburl = https://cbs.centos.org/koji
Brian Stinson 8e12a4
Brian Stinson 8e12a4
;url of package download site
Brian Stinson 8e12a4
topurl = http://cbs.centos.org/kojifiles
Brian Stinson 8e12a4
Brian Stinson 8e12a4
;path to the koji top directory
Brian Stinson 8e12a4
topdir = /mnt/koji
Brian Stinson 8e12a4
Brian Stinson 8e12a4
;client certificate
249260
cert = ~/.centos.cert
Brian Stinson 8e12a4
Brian Stinson 8e12a4
;certificate of the CA that issued the client certificate
249260
ca = ~/.centos-server-ca.cert
Brian Stinson 8e12a4
Brian Stinson 8e12a4
;certificate of the CA that issued the HTTP server certificate
9aa4aa
serverca = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.trust.crt
Brian Stinson 8e12a4