Blame comps-centos-8.1.0.1911.xml

82b500
82b500
82b500
<comps>
82b500
 <group variant="BaseOS">
82b500
  <id>conflicts-baseos</id>
82b500
  <name>Conflicts BaseOS</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Konflikte BaseOS</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Conflictos BaseOS</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Conflits BaseOS</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Conflitti BaseOS</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">BaseOS と競合</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">BaseOS와 충돌 </name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Conflitos BaseOS</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Конфликты BaseOS</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">与 BaseOS 冲突</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">衝突BaseOS</name>
82b500
  <description>This group includes packages conflicting with an everything installation from the BaseOS repo</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Diese Gruppe umfasst Pakete, die mit einer Komplettinstallation aus dem BaseOS-Repository in Konflikt stehen</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Este grupo incluye paquetes que entran en conflicto con una instalación de todo desde el repositorio de BaseOS</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Ce groupe inclut des packages en conflit avec une installation de tous les packages à partir du dépôt BaseOS</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Questo gruppo include pacchetti in conflitto con un'installazione completa dal repository BaseOS</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">このグループには、BaseOS リポジトリーからの everything インストールと競合するパッケージが含まれています。</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">이 그룹에는 BaseOS 리포지터리를 통해 설치된 소프트웨어와 충돌하는 패키지가 포함되어 있습니다. </description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Este grupo inclui pacotes em conflito com uma instalação de tudo a partir do repositório BaseOS</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Эта группа включает пакеты, противоречащие всем установкам из репо BaseOS</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">这个组包括了与通过 BaseOS repo 安装的软件冲突的软件包</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">該組包括與BaseOS存儲庫中的所有安裝衝突的包</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq>coreutils-single</packagereq>
82b500
   <packagereq>libcurl-minimal</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group variant="AppStream">
82b500
  <id>conflicts-appstream</id>
82b500
  <name>Conflicts AppStream</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Konflikte AppStream</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Conflictos AppStream</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Conflits AppStream</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Conflitti AppStream</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">AppStream と競合</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">AppStream과 충돌 </name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">AppStream de Conflitos</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Конфликты AppStream AppStream</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">与 AppStream 冲突</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">衝突AppStream</name>
82b500
  <description>This group includes packages conflicting with an everything installation from the AppStream repo</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Diese Gruppe umfasst Pakete, die mit einer Komplettinstallation aus dem AppStream-Repository in Konflikt stehen</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Este grupo incluye paquetes que entran en conflicto con una instalación de todo desde el repositorio de AppStream</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Ce groupe inclut des packages en conflit avec une installation de tous les packages à partir du dépôt AppStream</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Questo gruppo include pacchetti in conflitto con un'installazione completa dal repository AppStream</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">このグループには、AppStream リポジトリーからの everything インストールと競合するパッケージが含まれています。</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">이 그룹에는 AppStream 리포지터리를 통해 설치된 소프트웨어와 충돌하는 패키지가 포함되어 있습니다. </description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Este grupo inclui pacotes em conflito com uma instalação de tudo do AppStream repo</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Эта группа включает в себя пакеты, противоречащие установке из AppStream repo</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">这个组包括了与通过 AppStream repo 安装的软件冲突的软件包</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">該組包括與AppStream倉庫中的所有安裝衝突的包</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>additional-devel</id>
82b500
  <name>Additional Development</name>
82b500
  <name xml:lang="as">অতিৰিক্ত উন্নয়ন</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">অতিরিক্ত ডিভেলপমেন্ট</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Doplňky pro vývoj</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Zusätzliche Entwicklung</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Zusätzliche Entwicklung</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Desarrollo adicional</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Développement supplémentaire</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">વધારાનાં વિકાસ</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">अतिरिक्त विकास</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Disveloppamento additional</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Sviluppo aggiuntivo</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">その他の開発</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಕಸನೆ</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">추가 개발</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">അധികമായ ഡവലപ്പ്മെന്റ്</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">अगाऊ डेव्हलपमेंट</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ଭର ବିକାଶ</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਵਧੀਕ ਵਿਕਾਸ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Dodatkowe programowanie</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Desenvolvimento adicional</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Desenvolvimento adicional</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Дополнительные средства разработки</name>
82b500
  <name xml:lang="sv">Ytterligare utveckling</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">கூடுதல் உருவாக்கம்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">అదనపు అభివృద్ది</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Додаткові інструменти розробки</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">額外開發</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">附加开发</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">額外開發</name>
82b500
  <description>Additional development headers and libraries for building open-source applications.</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Doplňkové knihovny a hlavičkové soubory pro sestavování aplikací.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Zusätzliche Entwicklungs-Header und -Bibliotheken zur Entwicklung von Open-Source-Applikationen.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Zusätzliche Entwicklungs-Header und -Bibliotheken zur Entwicklung von Open-Source-Applikationen.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Encabezados adicionales y bibliotecas para compilar aplicaciones de código abierto.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">En-têtes et bibliothèques de développement supplémentaires pour créer des applications open source.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">ઓપન-સોર્સ કાર્યક્રમો બાંધવા માટેની વધારાની વિકાસ હેડરો અને લાઇબ્રેરીઓ.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">मुक्त स्रोत अनुप्रयोगों के विकास के लिए अतिरिक्त विकास शीर्षिका और लाइब्रेरी.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Librerie e intestazioni per uno sviluppo aggiuntivo per la compilazione di applicazioni open-source.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">オープンソースアプリケーション構築用のその他開発ヘッダーとライブラリーです。</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ಮುಕ್ತ-ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಕಸನಾ ಹೆಡರುಗಳು ಹಾಗು ಲೈಬ್ರರಿಗಳು.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">오픈 소스 애플리케이션 구축을 위한 기타 개발 헤더 및 라이브러리입니다.</description>
82b500
  <description xml:lang="ml">ഓപ്പണ്‍-സോഴ്സ് പ്രയോഗങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അധികമായ വികസന ഹെഡറുകളും ലൈബ്രറികളും.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">ओपन-सोअर्स ॲप्लिकेशन्सच्या बांधणीकरिता अगाऊ डेव्हलपमेंट हेडर्स.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ଅତିରିକ୍ତ ବିକାଶ ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਓਪਨ-ਸਰੋਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਡਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Dodatkowe nagłówki i biblioteki do rozwijania aplikacji open source.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Cabeçalhos de desenvolvimento adiiconal e bibliotecas para construir aplicativos de fonte aberta.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Cabeçalhos de desenvolvimento adiiconal e bibliotecas para construir aplicativos de fonte aberta.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Дополнительные библиотеки и файлы заголовков для разработки приложений с открытым кодом.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">திற மூல பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக கூடுதல் உருவாக்க தலைப்புகள் மற்றும் தரவகங்கள்.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">ఓపెన్-సోర్స్ అనువర్తనాలను నిర్మించుటకు అదనపు అభివృద్ది పీఠికలు మరియు లైబ్రరీలు.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Додаткові пакунки з заголовками та бібліотеками для розробки програмного забезпечення з відкритим кодом.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">用來建置開放式原始碼應用程式的應用程式開發表頭與函式庫。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">用于构建开源应用程序的附加开发标头及程序可。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">用來建置開放式原始碼應用程式的應用程式開發表頭與函式庫。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">atlas-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">audit-libs-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">bzip2-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">c-ares-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">cyrus-sasl-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">e2fsprogs-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">elfutils-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">elfutils-libelf-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">expat-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">fuse3-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">gmp-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">hmaccalc</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">iptables-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libacl-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libaio-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libattr-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libblkid-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libcap-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libcap-ng-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libcurl-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libffi-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libgcrypt-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libhugetlbfs-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">rdma-core-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libnl3-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libpfm-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libselinux-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libusbx-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">libuuid-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">lksctp-tools-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">numactl-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">papi-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">pciutils-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">pcre-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">polkit-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">popt-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional" arch="s390x">qclib</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">readline-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">sqlite-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">systemd-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">lz4</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">lz4-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">lzo</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">lzo-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">tcl-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">xfsprogs-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">xz-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">alsa-lib-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">binutils-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">boost-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">cups-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">compat-libgfortran-48</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">dbus-glib-devel</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="AppStream" arch="armhfp,x86_64,ppc64le">evolution-data-server-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">flatpak</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">flatpak-builder</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gd-devel</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="AppStream" arch="armhfp,x86_64,ppc64le">gnome-desktop3-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnutls-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gpm-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gstreamer1-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gstreamer1-plugins-base-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gvfs-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">hunspell-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">java-1.8.0-openjdk-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libcanberra-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libdrm-devel</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="AppStream" arch="armhfp,x86_64">libva-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libnotify-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">libpmem-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">libpmemblk-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">libpmemlog-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">libpmemobj-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">libpmemobj++-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">libpmemobj++-doc</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">libpmempool-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">librpmem-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">libvmem-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">libvmmalloc-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libpq-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">librsvg2-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">librsvg2-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libsoup-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libssh-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libtiff-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libXau-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libXaw-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libXinerama-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libXpm-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libXmu-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libXrandr-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libxslt-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">motif-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">mpfr-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">mariadb-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">net-snmp-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">newt-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">openscap-devel</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="AppStream" arch="armhfp,ppc64le,x86_64">pulseaudio-libs-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">protobuf-c</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">sane-backends-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">scl-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">scl-utils-build</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">SDL-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">slang-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">startup-notification-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">tbb-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">tk-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">unixODBC-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xorg-x11-proto-devel</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>anaconda-tools</id>
82b500
  <name>Anaconda tools</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Anaconda-Werkzeuge</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Herramientas de anaconda</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Outils anaconda</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Strumenti Anaconda</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">Anaconda ツール</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">Anaconda 툴 </name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Ferramentas Anaconda</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Инструменты Anaconda</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">Anaconda 工具</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">蟒蛇工具</name>
82b500
  <description/>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">authselect-compat</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">chrony</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">cryptsetup</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">device-mapper-multipath</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">dosfstools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">dracut-network</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">e2fsprogs</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="BaseOS" arch="aarch64,armhfp,x86_64">efibootmgr</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">fcoe-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">firewalld</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">gfs2-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">glibc-all-langpacks</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="aarch64">grub2-efi-aa64</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="aarch64">grub2-efi-aa64-cdboot</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="BaseOS" arch="armhfp">grub2-efi-arm</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="BaseOS" arch="armhfp">grub2-efi-arm-cdboot</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="x86_64">grub2-efi-ia32</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="x86_64">grub2-efi-ia32-cdboot</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="x86_64">grub2-efi-x64</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="x86_64">grub2-efi-x64-cdboot</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="x86_64">grub2-pc</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="ppc64le">grub2-ppc64le</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="BaseOS" arch="aarch64,armhfp,ppc64le,x86_64">grub2-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="x86_64">grub2-tools-efi</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="BaseOS" arch="aarch64,armhfp,ppc64le,x86_64">grub2-tools-extra</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">iscsi-initiator-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">kdump-anaconda-addon</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">lvm2</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">mdadm</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">realmd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="s390x">s390utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="s390x">s390utils-base</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="aarch64">shim-aa64</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="x86_64">shim-ia32</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="x86_64">shim-x64</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" arch="x86_64">syslinux-extlinux</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">teamd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">tmux</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">xfsprogs</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>base-x</id>
82b500
  <name>base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="de">base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="es">base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="it">base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">базовый</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">base-x</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">base-x</name>
82b500
  <description>Local X.org display server</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Lokaler X.org-Anzeigeserver</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Servidor de pantalla X.org local</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Serveur d'affichage d' X.org locale</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Server di visualizzazione X.org locale</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">ローカル X.org ディスプレイサーバー</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">로컬 X.org 디스플레이 서버 </description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Servidor de exibição X.org local</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Servidor de exibição X.org local</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Локальный сервер отображения X.org</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">Local X.org 显示服务器</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">本地X.org顯示服務器</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">glx-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">mesa-dri-drivers</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">plymouth-system-theme</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">xorg-x11-drv-ati</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xorg-x11-drv-evdev</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">xorg-x11-drv-fbdev</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">xorg-x11-drv-intel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xorg-x11-drv-libinput</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">xorg-x11-drv-nouveau</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">xorg-x11-drv-qxl</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">xorg-x11-drv-vesa</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">xorg-x11-drv-vmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xorg-x11-drv-wacom</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xorg-x11-server-Xorg</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xorg-x11-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xorg-x11-xauth</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xorg-x11-xinit</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xorg-x11-xinit-session</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>core</id>
82b500
  <name>Core</name>
82b500
  <name xml:lang="af">Kern</name>
82b500
  <name xml:lang="am">ማዕከላዊ ቦታ</name>
82b500
  <name xml:lang="ar">اللبّ</name>
82b500
  <name xml:lang="as">ভিত্তি</name>
82b500
  <name xml:lang="bal">هستگ</name>
82b500
  <name xml:lang="be">Падмурак</name>
82b500
  <name xml:lang="bg">Основа</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">কোর</name>
82b500
  <name xml:lang="bs">Jezgra</name>
82b500
  <name xml:lang="ca">Nucli</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Úplný základ</name>
82b500
  <name xml:lang="cy">Craidd</name>
82b500
  <name xml:lang="da">Grundlæggende</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Kern</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Kern</name>
82b500
  <name xml:lang="el">Πυρήνας</name>
82b500
  <name xml:lang="en_GB">Core</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Núcleo</name>
82b500
  <name xml:lang="et">Tuum</name>
82b500
  <name xml:lang="fa">اصل</name>
82b500
  <name xml:lang="fa_IR">اصل</name>
82b500
  <name xml:lang="fi">Keskeiset</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Core</name>
82b500
  <name xml:lang="gl">Núcleo</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">મૂળ</name>
82b500
  <name xml:lang="he">ליבה</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">कोर</name>
82b500
  <name xml:lang="hr">Jezgra</name>
82b500
  <name xml:lang="hu">Mag</name>
82b500
  <name xml:lang="hy">Հիմք</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Nucleo</name>
82b500
  <name xml:lang="id">Inti</name>
82b500
  <name xml:lang="ilo">Bugas</name>
82b500
  <name xml:lang="is">Lágmarkskerfi</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Principale</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">コア</name>
82b500
  <name xml:lang="ka">ბირთვი</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಅಂತಸ್ಸಾರ</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">핵심</name>
82b500
  <name xml:lang="lv">Pamatsistēma</name>
82b500
  <name xml:lang="mai">कोर</name>
82b500
  <name xml:lang="mk">Основни</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">കോറ്‍</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">कोर</name>
82b500
  <name xml:lang="ms">Teras</name>
82b500
  <name xml:lang="nb">Kjerne</name>
82b500
  <name xml:lang="ne">कोर</name>
82b500
  <name xml:lang="nl">Kern</name>
82b500
  <name xml:lang="no">Kjerne</name>
82b500
  <name xml:lang="nso">Bogare</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ପ୍ରମୂଖ</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਮੂਲ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Rdzeń</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Núcleo</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Núcleo</name>
82b500
  <name xml:lang="ro">Nucleu</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Основа</name>
82b500
  <name xml:lang="si">න්‍යෂ්ඨිය</name>
82b500
  <name xml:lang="sk">Jadro</name>
82b500
  <name xml:lang="sl">Jedro</name>
82b500
  <name xml:lang="sq">Bërthama</name>
82b500
  <name xml:lang="sr">Срж</name>
82b500
  <name xml:lang="sr@Latn">Srž</name>
82b500
  <name xml:lang="sr@latin">Srž</name>
82b500
  <name xml:lang="sv">Grund</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">கோர்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">అంతర్భాగం</name>
82b500
  <name xml:lang="tg">Система</name>
82b500
  <name xml:lang="th">แกนหลัก</name>
82b500
  <name xml:lang="tr">Çekirdek</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Основа</name>
82b500
  <name xml:lang="ur">مرکز</name>
82b500
  <name xml:lang="vi">Lõi</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">核心</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">核心</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">核心</name>
82b500
  <name xml:lang="zu">Okuyikhona</name>
82b500
  <description>Smallest possible installation</description>
82b500
  <description xml:lang="af">Kleinste moontlike installasie</description>
82b500
  <description xml:lang="am">ትንሹ የሚቻለው የማስገባት ሥራ</description>
82b500
  <description xml:lang="ar">أصغر تثبيت متاح</description>
82b500
  <description xml:lang="as">ক্ষুদ্ৰতম সম্ভৱ ইনস্টল</description>
82b500
  <description xml:lang="bal">هوردترین نصب ممکن</description>
82b500
  <description xml:lang="be">Найменшая з магчымых усталёўка</description>
82b500
  <description xml:lang="bg">Най-малката възможна инсталация</description>
82b500
  <description xml:lang="bn">ন্যূনতম ইনস্টলেশন</description>
82b500
  <description xml:lang="bs">Najmanja moguća instalacija</description>
82b500
  <description xml:lang="ca">La instal·lació més petita possible</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Nejmenší možná instalace</description>
82b500
  <description xml:lang="cy">Arsefydliad lleiaf posib</description>
82b500
  <description xml:lang="da">Mindst mulige installation</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Kleinstmögliche Installation</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Kleinstmögliche Installation</description>
82b500
  <description xml:lang="el">Μικρότερη δυνατή εγκατάσταση</description>
82b500
  <description xml:lang="en_GB">Smallest possible installation</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Instalación lo más pequeña posible</description>
82b500
  <description xml:lang="et">Väikseim võimalik installatsioon</description>
82b500
  <description xml:lang="fa">کوچکترین نصب ممکن</description>
82b500
  <description xml:lang="fa_IR">کوچکترین نصب ممکن</description>
82b500
  <description xml:lang="fi">Pienin mahdollinen asennus</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Installation minimale</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">નાનામાં નાના શક્ય સ્થાપનો</description>
82b500
  <description xml:lang="he">התקנה מזערית</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">सबसे छोटा संभावित अधिष्ठापन</description>
82b500
  <description xml:lang="hr">Najmanja moguća instalacija</description>
82b500
  <description xml:lang="hu">Minimális telepítés</description>
82b500
  <description xml:lang="hy">Փոքրագույն հնարավոր տեղադրում</description>
82b500
  <description xml:lang="ia">Le plus parve installation possibile</description>
82b500
  <description xml:lang="id">Instalasi sekecil mungkin</description>
82b500
  <description xml:lang="is">Lágmarks uppsetning</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Installazione minima</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">最小限のインストール</description>
82b500
  <description xml:lang="ka">უმცირესი შესაძლო ჩადგმა</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ಕನಿಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">가능한 최소 설치</description>
82b500
  <description xml:lang="lv">Vismazākā iespējamā instalācija</description>
82b500
  <description xml:lang="mai">सबसँ छोट संभावित संस्थापन</description>
82b500
  <description xml:lang="mk">Најмалата можна инсталација</description>
82b500
  <description xml:lang="ml">സാധ്യമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">सर्वात लहान शक्य प्रतिष्ठापन</description>
82b500
  <description xml:lang="ms">Pemasangan sekecil mungkin</description>
82b500
  <description xml:lang="nb">Minste mulige installering</description>
82b500
  <description xml:lang="ne">सम्भावित सबैभन्दा सानो स्थापना</description>
82b500
  <description xml:lang="nl">Kleinst mogelijke installatie</description>
82b500
  <description xml:lang="no">Minste mulige installering</description>
82b500
  <description xml:lang="nso">Go tsenya mo go kgonegago go gonyenyane kudu</description>
82b500
  <description xml:lang="or">କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସମ୍ଭାବ୍ଯ ସ୍ଥାପନ</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Najmniejsza możliwa instalacja</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">A mais pequena instalação possível</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">A mais pequena instalação possível</description>
82b500
  <description xml:lang="ro">Cea mai mică instalare posibilă</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Минимальная установка</description>
82b500
  <description xml:lang="si">සිදුකල හැකි ඉතාම කුඩා ස්ථාපනය</description>
82b500
  <description xml:lang="sk">Najmenšia možná inštalácia</description>
82b500
  <description xml:lang="sl">Najmanjša možna namestitev</description>
82b500
  <description xml:lang="sq">Instalimi më i vogël i mundshëm</description>
82b500
  <description xml:lang="sr">Најмања могућа инсталација</description>
82b500
  <description xml:lang="sr@Latn">Najmanja moguća instalacija</description>
82b500
  <description xml:lang="sr@latin">Najmanja moguća instalacija</description>
82b500
  <description xml:lang="sv">Minsta möjliga installation</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">மிக சிறிய நிறுவல்</description>
82b500
  <description xml:lang="te">సాధ్యమగు చిన్న సంస్థాపన</description>
82b500
  <description xml:lang="tg">Сабткунии оддӣ</description>
82b500
  <description xml:lang="th">ติดตั้งให้มีขนาดเล็กที่สุดที่เป็นไปได้</description>
82b500
  <description xml:lang="tr">Olası en küçük kurulum</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Мінімально можливе встановлення</description>
82b500
  <description xml:lang="ur">چھو ٹی ممکن انسٹللشن </description>
82b500
  <description xml:lang="vi">Cài đặt nhỏ tối thiểu</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">最小安裝</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">最小安装</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">最小安裝</description>
82b500
  <description xml:lang="zu">Ukufakwa okuncane</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">audit</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">basesystem</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">bash</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">coreutils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">cronie</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">curl</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">dnf</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">yum</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">e2fsprogs</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">filesystem</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">firewalld</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">glibc</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">grubby</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">hostname</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">initscripts</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">iproute</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">iprutils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">iputils</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory" arch="aarch64,armhfp,ppc64le,x86_64">irqbalance</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">kbd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">kexec-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">less</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">man-db</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">ncurses</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">openssh-clients</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">openssh-server</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">parted</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">passwd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">plymouth</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">policycoreutils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">procps-ng</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">rootfiles</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">rpm</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">rng-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">rsyslog</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">selinux-policy-targeted</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">setup</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">shadow-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">sssd-common</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">sssd-kcm</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">sudo</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">systemd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">tuned</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">util-linux</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">vim-minimal</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">xfsprogs</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">authselect</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="x86_64">biosdevname</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">prefixdevname</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">dnf-plugins-core</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">dracut-config-rescue</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl100-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl105-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl135-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl1000-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl2000-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl2030-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl3160-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl3945-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl4965-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl5000-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl5150-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl6000-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl6000g2a-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl6050-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwl7260-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">NetworkManager</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">NetworkManager-team</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">NetworkManager-tui</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">libsysfs</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">linux-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">lshw</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">lsscsi</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">kernel-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="x86_64">microcode_ctl</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="ppc64le">opal-prd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="ppc64le">ppc64-diag</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="ppc64le">powerpc-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="ppc64le">lsvpd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="s390x">s390utils-base</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">sg3_utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">sg3_utils-libs</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional">dracut-config-generic</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional">dracut-network</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional" arch="s390x">libzfcphbaapi</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional">rdma-core</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional">selinux-policy-mls</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional" arch="x86_64">tboot</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">initial-setup</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">dnf-plugin-spacewalk</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>debugging</id>
82b500
  <name>Debugging Tools</name>
82b500
  <name xml:lang="as">ডিবাগ কৰা সঁজুলিসমূহ</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">ডিবাগ করতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Nástroje pro ladění</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Debugging-Tools</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Debugging-Tools</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Herramientas de depuración</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Outils de débogage</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">ડિબગીંગ સાધનો</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">डिबगिंग औज़ार</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Instrumentos de depuration</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Tool per il debug</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">デバッグツール</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ದೋಷನಿವಾರಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">디버깅 툴 </name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ഡീബഗ്ഗിങ് ഉപകരണങ്ങള്‍</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">डिबगींग साधने</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਸੰਦ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Narzędzia debugowania</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Ferramentas de depuração</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Ferramentas de depuração</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Средства отладки</name>
82b500
  <name xml:lang="sv">Felsökningsverktyg</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">பிழைதிருத்த கருவிகள்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">డీబగ్గింగ్ సాధనములు</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Інструменти для зневаджування</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">除錯工具</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">调试工具</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">除錯工具</name>
82b500
  <description>Tools for debugging misbehaving applications and diagnosing performance problems.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">বিশৃঙ্খল এপ্লিকেচন ডিবাগ কৰাৰ বাবে আৰু কাৰ্য্যক্ষমতাৰ সমস্যাৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সঁজুলিসমূহ।</description>
82b500
  <description xml:lang="bn">বিশৃঙ্খল অ্যাপ্লিকেশন ডিবাগ করার জন্য ও কর্মক্ষমতার সমস্যার কারণনির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম।</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Nástroje pro ladění nesprávně běžících aplikací a diagnostiku potíží s výkonem.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Tools für das Debuggen von fehlerhaften Anwendungen und zur Diagnose von Performanzproblemen.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Tools für das Debuggen von fehlerhaften Anwendungen und zur Diagnose von Performanzproblemen.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Herramientas para depuración de aplicaciones que se comportan mal y diagnosis de problemas de rendimiento.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Outils pour déboguer les applications ayant un mauvais comportement et diagnostiquer les problèmes de performance.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">ખરાબ વર્ણતૂકવાળા કાર્યક્રમોનું ડિબગીંગ અને પ્રભાવની સમસ્યાઓનું નિદાન કરવા માટેનાં સાધનો.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">बुरे अनुप्रयोगों और प्रदर्शन समस्या के निदान के लिए औजार.</description>
82b500
  <description xml:lang="ia">Utensiles pro depurar applicationes que non es functionante correctemente, e pro diagnosticar problemas in le rendimento.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Tool per il debug di applicazioni errate e per la diagnosi dei problemi sulle prestazioni.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">正しく動作しないアプリケーションをデバッグし、パフォーマンスの問題を分析するツールです。</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಅನ್ವಯಗಳ ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">제대로 작동하지 않는 애플리케이션의 디버깅과 성능 문제 진단을 위한 툴입니다. </description>
82b500
  <description xml:lang="ml">തകരാറുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തന പിശകുകളും ഡീബഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">अयोग्य ऍप्लिकेशन्सच्या डिबगींग व क्षमता विश्लेषण संबंधीत अडचणींकरीता साधने.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ଖରାପ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗର ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਟੂਲ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Narzędzia do debugowania błędnie zachowujących się aplikacji i diagnozowania problemów z wydajnością.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Ferramentas para depurar aplicativos mal comportados e diagnosticar problemas de desempenho.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Ferramentas para depurar aplicativos mal comportados e diagnosticar problemas de desempenho.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Средства отладки приложений и проблем производительности.</description>
82b500
  <description xml:lang="sv">Verktyg för felsökning av program som beter sig felaktigt, och diagnostik av prestandaproblem.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">மோசமான பயன்பாடுகளின் பிழைதிருத்த மற்றும் செயற்படுத்தல் சிக்கல்களுக்கான கருவிகள்.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">సరిగాప్రవర్తించని అనువర్తనముల మరియు పనితనపు సమస్యల విశ్లేషణా డీబగ్గింగ్ కొరకు సాధనములు.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Програми для діагностики помилкової поведінки програми та проблем з швидкодією.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">用來為執行不正常的應用程式除錯並為效能問題進行診斷的工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">调试行为异常程序以及诊断性能问题的工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">用來為執行不正常的應用程式除錯並為效能問題進行診斷的工具。</description>
82b500
  <default>flase</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">kexec-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">strace</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">elfutils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">kernel-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">trace-cmd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional" arch="x86_64">memtest86+</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">gdb</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">libreport-cli</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">systemtap-runtime</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">abrt-addon-ccpp</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">abrt-cli</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">python3-abrt-addon</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">crash</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">crash-gcore-command</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default" arch="x86_64">crash-ptdump-command</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">crash-trace-command</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="AppStream" type="default" arch="aarch64,armhfp,ppc64le,x86_64,s390x">valgrind</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="AppStream" type="default" arch="aarch64,armhfp,ppc64le,x86_64,s390x">valgrind-devel</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">bpftrace</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">gdb-gdbserver</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">glibc-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">systemtap-client</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">systemtap-initscript</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>desktop-debugging</id>
82b500
  <name>Desktop Debugging and Performance Tools</name>
82b500
  <name xml:lang="as">ডেস্কটপ ডিবাগ আৰু কাৰ্য্যক্ষমতাৰ সম্বন্ধীয় সঁজুলিসমূহ</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">ডেস্কটপ ডিবাগ ও কর্মক্ষমতার সম্বন্ধীয় সামগ্রী</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Nástroje pro ladění pracovního prostředí a sledování výkonu</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Debugging- und Performance-Tools für den Desktop</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Debugging- und Performance-Tools für den Desktop</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Depuración de escritorio y herramientas de rendimiento</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Outils de débogage et performance du bureau</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">ડેસ્કટોપ ડિબગીંગ અને પ્રભાવ સાધનો</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">डेस्कटॉप डिबगिंग और प्रदर्शन औज़ार</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Instrumentos de scriptorio pro depuration e rendimento</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Tool per le prestazioni e di debug del desktop</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">デスクトップのデバッグとパフォーマンスツール</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಗಣಕತೆರೆ ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">데스크탑 디버깅과 성능 툴 </name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ഡസ്ക്ടോപ്പ് ഡീബഗ്ഗിങും പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">डेस्कटॉप डिबगींग व क्षमता साधने</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ଡେସ୍କଟପ ତ୍ରୁଟିନିବାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସାଧନଗୁଡ଼ିକ</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਡੈਸਕਟਾਪ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੰਦ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Narzędzia debugowania i obliczania wydajności środowisk graficznych</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Depuração de Desktop e Ferramentas de Desempenho</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Depuração de Desktop e Ferramentas de Desempenho</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Средства отладки и поддержки производительности рабочего стола.</name>
82b500
  <name xml:lang="sv">Skrivbordsfelsöknings- och prestandaverktyg</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">பணிமேடை பிழைதிருத்தி மற்றும் செயற்படுத்தல் கருவிகள்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">డెస్కుటాప్ డీబగ్గింగ్ మరియు పనితనం సాధనములు</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Програми для діагностики та перевірки швидкодії робочої станції</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">桌面環境除錯與效能工具</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">桌面调试和运行工具</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">桌面環境除錯與效能工具</name>
82b500
  <description>GUI tools for debugging applications and performance.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">এপ্লিকেচন ডিবাগ কৰিবলৈ আৰু কাৰ্য্যক্ষমতা সম্বন্ধীয় GUI সঁজুলিসমূহ।</description>
82b500
  <description xml:lang="bn">অ্যাপ্লিকেশন ডিবাগ করতে ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধীয় GUI সরঞ্জাম।</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Grafické nástroje pro ladění aplikací a výkonu.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">GUI-Tools für das Debuggen von Applikationen und deren Performanz.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">GUI-Tools für das Debuggen von Applikationen und deren Performanz.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Herramientas GUI para aplicaciones de depuración y rendimiento.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Outils de GUI pour le débogage et la performance d'applications.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">ડિબગીંગ કાર્યક્રમો અને પ્રભાવ માટે GUI સાધનો.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">अनुप्रयोग डबगिंग और प्रदर्शन के लिए GUI औजार.</description>
82b500
  <description xml:lang="ia">Utensiles graphic pro depuration e rendimento de applicationes.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Tool della GUI per prestazioni ed il debug delle applicazioni.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">アプリケーションやパフォーマンスのデバッグを行うための GUI ツール</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಹಾಗು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿನ GUI ಉಪಕರಣಗಳು.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">프로그램 디버깅과 성능 향상을 위한 GUI 툴 </description>
82b500
  <description xml:lang="ml">പ്രയോഗങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനവും ഡീബഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള GUI പ്രയോഗങ്ങള്‍.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">ऍप्लिकेशन्स् व क्षमता डिबग करण्यासाठी GUI साधने.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ GUI ସାଧନଗୁଡ଼ିକ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਲਈ GUI ਸੰਦ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Narzędzia graficzne do debugowania aplikacji i mierzenia wydajności.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Ferramentas GUI para depurar aplicativos e desempenho.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Ferramentas GUI para depurar aplicativos e desempenho.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Графические инструменты отладки приложений и контроля производительности.</description>
82b500
  <description xml:lang="sv">Grafiska verktyg för felsökning av program och prestanda.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">பிழைதிருத்த பயன்பாடுகள் மற்றும் செயற்படுதலுக்கான GUI கருவிகள்.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">అనువర్తనముల మరియు పనితనం డీబగ్గింగ్‌కు GUI సాధనములు.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Графічні інструмент для діагностики програм та визначення джерел проблем зі швидкодією.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">用來為應用程式和效能進行除錯的 GUI 工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">调试应用程序和性能的 GUI 工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">用來為應用程式和效能進行除錯的 GUI 工具。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">crash</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">crash-gcore-command</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default" arch="x86_64">crash-ptdump-command</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">crash-trace-command</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="ppc64le,x86_64">libreport-gtk</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional">tuna</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">xrestop</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default" arch="ppc64le,x86_64">abrt-desktop</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional" arch="ppc64le,x86_64">abrt-gui</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional" arch="ppc64le,x86_64">pcp-gui</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group variant="BaseOS">
82b500
  <id>dial-up</id>
82b500
  <name>Dial-up Networking Support</name>
82b500
  <name xml:lang="ar">دعم شبكات الاتصال الهاتفي</name>
82b500
  <name xml:lang="as">ডায়েল-আপ কৰা নেটৱাৰ্কিং সমৰ্থন</name>
82b500
  <name xml:lang="bal">حمایت شبکه ای دیال آپ</name>
82b500
  <name xml:lang="bg">Поддръжка на Dailup мрежи</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">ডায়াল-আপ নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা</name>
82b500
  <name xml:lang="bs">Podrška za telefoniranje</name>
82b500
  <name xml:lang="ca">Suport per a la connexió a la xarxa</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Telefonické připojení</name>
82b500
  <name xml:lang="da">Understøttelse for opkaldt netopkobling</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Unterstützung für DFÜ-Netzwerke</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Unterstützung für DFÜ-Netzwerke</name>
82b500
  <name xml:lang="el">Υποστήριξη δικτύωσης μέσω τηλεφώνου</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Soporte de Red por Módem</name>
82b500
  <name xml:lang="et">Sissehelistamisega võrgutamise tugi</name>
82b500
  <name xml:lang="fi">Tuki puhelinverkkoyhteyksille</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Prise en charge de l'accès à distance au réseau</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">ડાયલ-અપ નેટવર્કીંગ આધાર</name>
82b500
  <name xml:lang="he">תמיכה בחיוג לרשת</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">ड़ायलअप संजालन समर्थन</name>
82b500
  <name xml:lang="hr">Podrška za telefoniranje</name>
82b500
  <name xml:lang="hu">Telefonos hálózat támogatása</name>
82b500
  <name xml:lang="hy">Հեռախոսային միացման հնարավորություն</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Supporto de connexion a rete per modem</name>
82b500
  <name xml:lang="id">Dukungan Dialup Networking</name>
82b500
  <name xml:lang="is">Upphringinetsstuðningur</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Supporto Networking dialup</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">ダイヤルアップネットワークサポート</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಜಾಲವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲ</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">전화연결 네트워킹 지원</name>
82b500
  <name xml:lang="lv">Iezvanpiekļuve datortīkliem</name>
82b500
  <name xml:lang="mai">ड़ायलअप संजालन समर्थन</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ഡൈല്‍-അപ്പ് നെറ്റ്‍വര്‍ക്കിങ് പിന്തുണ</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">डायल-अप संजालन समर्थन</name>
82b500
  <name xml:lang="ms">Sokongan Rangkaian Dail-up</name>
82b500
  <name xml:lang="nb">Støtte for oppringt nettverk</name>
82b500
  <name xml:lang="ne">डायल-अप नेटवर्किङ समर्थन</name>
82b500
  <name xml:lang="nl">Inbelnetwerk ondersteuning</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ଡାଏଲ-ଅପ ନେଟୱାର୍କିଙ୍ଗ ସହାୟତା</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਡਾਇਲ-ਅੱਪ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਹਿਯੋਗ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Obsługa sieci dial-up</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Suporte a Redes Telefónicas</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Suporte a Redes Telefónicas</name>
82b500
  <name xml:lang="ro">Suport pentru acces la reţea prin telefon</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Удалённый доступ к сети</name>
82b500
  <name xml:lang="si">ඩයල්අප් ජාල පහසුකම</name>
82b500
  <name xml:lang="sk">Podpora telefonického pripojenia</name>
82b500
  <name xml:lang="sl">Podpora za klicne povezave</name>
82b500
  <name xml:lang="sq">Mbulim Punimi në Rrjet Dial-up</name>
82b500
  <name xml:lang="sr">Подршка за телефонско умрежавање</name>
82b500
  <name xml:lang="sr@Latn">Podrška za telefonsko umrežavanje</name>
82b500
  <name xml:lang="sr@latin">Podrška za telefonsko umrežavanje</name>
82b500
  <name xml:lang="sv">Stöd för uppringt nätverk</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">டயல்-அப் பிணைய ஆதரவு</name>
82b500
  <name xml:lang="te">డయిల్-అప్ నెట్ వర్కు మద్దతు</name>
82b500
  <name xml:lang="tg">Рақамзании Интернет Dial-up</name>
82b500
  <name xml:lang="tr">Çevirmeli Ağ Desteği</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Комутований доступ до мережі</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">撥號網路支援</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">拨号网络支持</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">撥號網路支援</name>
82b500
  <description/>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq type="mandatory">ppp</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">lrzsz</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">minicom</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">ModemManager</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">NetworkManager-adsl</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>file-server</id>
82b500
  <name>File and Storage Server</name>
82b500
  <name xml:lang="as">ফাইল আৰু সংৰক্ষণ চাৰ্ভাৰ</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Úložný a souborový server</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Datei- und Storage-Server</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Datei- und Storage-Server</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Servidor y archivo de almacenamiento</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Serveur de fichiers et de stockage</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">ફાઇલ અને સ્ટોરેજ સર્વર</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">फ़ाइल और भंडार सर्वर</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Server di storage e file</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">ファイルとストレージサーバー</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಕಡತ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಪೂರೈಕೆಗಣಕಗಳು</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">파일 및 스토리지 서버</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ഫയല്‍, സംഭരണ സര്‍വര്‍</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">फाइल आणि स्टोरेज सर्व्हर</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ଫାଇଲ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ଭର</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਸਰਵਰ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Serwer plików i przechowywania danych</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Arquivo e Servidor de Armazenamento</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Arquivo e Servidor de Armazenamento</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Сервер файлов и печати</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">கோப்பு மற்றும் சேமிப்பக சேவையகம்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">ఫైలు మరియు నిల్వ సేవిక</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Сервер для зберігання файлів і даних</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">檔案與儲存伺服器</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">文件及存储服务器</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">檔案與儲存伺服器</name>
82b500
  <description>CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, and iSNS network storage server.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, আৰু iSNS নেটৱাৰ্ক সংৰক্ষণ চাৰ্ভাৰ।</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Server pro síťová úložiště CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER a iSNS.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER und iSNS Netzwerk-Storage-Server.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER und iSNS Netzwerk-Storage-Server.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, y servidor de almacenamiento de red iSNS.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Serveur de stockage réseau CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER et iSNS.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, અને iSNS નેટવર્ક સ્ટોરેજ સર્વર.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, और iSNS संजाल भंडारण सर्वर.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Server per lo storage di rete CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER e iSNS.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">CIFS、SMB、NFS、iSCSI、iSER、iSNS のネットワークストレージサーバーです。</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, ಹಾಗು iSNS ಜಾಲಬಂಧ ಶೇಖರಣಾ ಪೂರೈಕೆಗಣಕ.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, iSNS 네트워크 스토리지 서버.</description>
82b500
  <description xml:lang="ml">സിഐഎഫ്എസ്, എസ്എംബി, എന്‍എഫ്എസ്, iSCSI, iSER, iSNS നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് സംഭരണ സര്‍വര്‍.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, आणि iSNS नेटवर्क स्टोरेज सर्व्हर.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, ଏବଂ iSNS ନେଟୱର୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ଭର।</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, ਅਤੇ iSNS ਨੈੱਟਵਰਕ ਭੰਡਾਰਣ ਸਰਵਰ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Serwer sieciowego przechowywania danych w CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER i iSNS.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, e servidor de armazenamento de rede iSNS</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, e servidor de armazenamento de rede iSNS</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Сетевой сервер CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, iSNS.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER மற்றும் iSNS பிணையிஅ சேமிப்பக சேவையகம்.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, మరియు iSNS నెట్వర్కు నిల్వ సేవిక.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Сервер зберігання даних CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER та iSNS.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">CIFS、SMB、NFS、iSCSI、iSER 和 iSNS 網路儲存伺服器。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER 及 iSNS 网络存储服务器。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">CIFS、SMB、NFS、iSCSI、iSER 和 iSNS 網路儲存伺服器。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">cifs-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">gssproxy</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">nfs-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">nfs4-acl-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">samba</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">targetcli</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional">isns-utils</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
Pablo Greco 232e67
 <group arch="armhfp,x86_64,ppc64le">
82b500
  <id>gnome-desktop</id>
82b500
  <name>GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="af">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="am">ኖም</name>
82b500
  <name xml:lang="ar">جينوم</name>
82b500
  <name xml:lang="as">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="be">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="bs">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="ca">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="cy">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="de">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="en_GB">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="es">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="eu">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="fa">گنوم</name>
82b500
  <name xml:lang="fa_IR">گنوم</name>
82b500
  <name xml:lang="fi">Gnome</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="gl">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="hr">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="hu">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="hy">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="id">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="ilo">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="it">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="ka">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="lv">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="mk">Гном</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ഗ്നോം</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="no">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="nso">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="or">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਗਨੋਮ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="si">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="sl">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="sq">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="te">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="th">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="tr">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="ur">جينوم</name>
82b500
  <name xml:lang="vi">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">GNOME</name>
82b500
  <name xml:lang="zu">I-GNOME</name>
82b500
  <description>GNOME is a highly intuitive and user-friendly desktop environment.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">GNOME ist eine sehr intuitive und benutzerfreundliche Desktop-Umgebung.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">GNOME es un entorno de escritorio muy intuitivo y fácil de usar.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">GNOME est un environnement de bureau convivial et hautement intuitif.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">GNOME è un ambiente desktop molto intuitivo e facile da usare.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">GNOME は非常に直観的でユーザーフレンドリーなデスクトップ環境です。</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">GNOME은 사용하기 쉽고 사용자 친화적인 데스크탑 환경입니다.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">O GNOME é um ambiente de trabalho altamente intuitivo e fácil de usar.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">GNOME - это интуитивно понятное и удобное окружение рабочего стола.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">GNOME 是一个非常直观且用户友好的桌面环境。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">GNOME是一個高度直觀且用戶友好的桌面環境。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">at-spi2-atk</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">avahi</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">glib-networking</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">ModemManager</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">NetworkManager-adsl</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS">polkit</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">at-spi2-core</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">baobab</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">cheese</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">chrome-gnome-shell</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-control-center</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">dconf</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">eog</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">evince</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">evince-nautilus</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">file-roller</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="ppc64le,x86_64">fprintd-pam</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gdm</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gedit</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">gedit-plugins</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">gnome-backgrounds</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="AppStream" arch="armhfp,ppc64le,x86_64">gnome-bluetooth</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">gnome-boxes</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-calculator</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-characters</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-classic-session</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-color-manager</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-disk-utility</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-font-viewer</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-getting-started-docs</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-initial-setup</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">initial-setup-gui</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-logs</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-remote-desktop</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-screenshot</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-session-wayland-session</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-session-xsession</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-settings-daemon</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-shell</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">gnome-shell-extension-disable-screenshield</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">gnome-shell-extension-horizontal-workspaces</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">gnome-shell-extension-window-grouper</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-software</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-system-monitor</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-terminal</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-terminal-nautilus</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-themes-standard</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gnome-user-docs</packagereq>
Pablo Greco 232e67
   <packagereq variant="AppStream" arch="armhfp,ppc64le,x86_64">gvfs-afc</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gvfs-afp</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gvfs-archive</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gvfs-fuse</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gvfs-goa</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gvfs-gphoto2</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gvfs-mtp</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">gvfs-smb</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libcanberra-gtk3</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">librsvg2</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">libsane-hpaio</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">mesa-dri-drivers</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">mousetweaks</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">nautilus</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">nautilus-sendto</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">orca</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">PackageKit-command-not-found</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">PackageKit-gtk3-module</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">sane-backends-drivers-scanners</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">sushi</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">totem</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">totem-nautilus</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">tracker</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">tracker-miners</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">vino</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xdg-desktop-portal</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xdg-desktop-portal-gtk</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">xdg-user-dirs-gtk</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">yelp</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">yelp-tools</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
Pablo Greco 232e67
 <group arch="armhfp,x86_64,ppc64le">
82b500
  <id>graphical-admin-tools</id>
82b500
  <name>Graphical Administration Tools</name>
82b500
  <name xml:lang="as">গ্ৰাফিকেল পদ্ধতিত ব্যৱহাৰযোগ্য প্ৰশাসনিক সঁজুলিসমূহ</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">গ্রাফিক্যাল পদ্ধতিতে ব্যবহারযোগ্য প্রশাসনিক সরঞ্জাম</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Grafické nástroje pro správu</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Grafische Administrations-Tools</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Grafische Administrations-Tools</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Herramientas gráficas de Administración</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Outils d'administration graphique</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">ગ્રાફિકલ સંચાલન સાધનો</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">आलेखी प्रशासन औज़ार</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Instrumentos de administration graphic</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Tool di amministrazione grafica</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">グラフィカル管理ツール</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">그래픽기반 관리 툴 </name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ഗ്രാഫിക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">ग्राफिकल प्रशासकीय साधने</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ଆଲେଖୀକ ପ୍ରଶାସନୀୟ ଉପକରଣମାନ</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਗਰਾਫੀਕਲ ਪਰਬੰਧਨ ਟੂਲ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Graficzne narzędzia administracyjne</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Ferramentas Administrativas gráficas</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Ferramentas Administrativas gráficas</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Графические средства администрирования</name>
82b500
  <name xml:lang="sv">Grafiska administrationsverktyg</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">வரைகலை நிர்வாக கருவிகள்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">గ్రాఫికల్ నిర్వహణా సాధనములు</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Графічні засоби адміністрування</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">圖形化管理工具</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">图形管理工具</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">圖形化管理工具</name>
82b500
  <description>Graphical system administration tools for managing many aspects of a system.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">এটা চিস্টেমৰ বহু বস্তুক চম্ভালীবলে গ্ৰাফীয় চিস্টেম ব্যৱস্থাপনা সঁজুলিসমূহ।</description>
82b500
  <description xml:lang="bn">সিস্টেমের বিভিন্ন অংশ পরিচালনার জন্য সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গ্রাফিক্যাল সরঞ্জাম</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Grafické nástroje pro správu mnoha aspektů systému.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Grafische Systemadministrations-Tools zur Verwaltung vieler Aspekte eines Systems.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Grafische Systemadministrations-Tools zur Verwaltung vieler Aspekte eines Systems.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Herramientas de administración de sistemas gráficos para administrar varios aspectos de un sistema.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Outils d'administration du système graphique pour la gestion de nombreux aspects d'un système.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">સિસ્ટમની ઘણી સ્થિતિને સંચાલિત કરવા માટે ગ્રાફિકલ સિસ્ટમ સંચાલન સાધનો.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">तंत्र के कई पहलू के लिए आलेखी प्रशासन औज़ार.</description>
82b500
  <description xml:lang="ia">Utensiles graphic pro administrar numerose aspectos de un systema.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Strumenti di gestione del sistema grafici per la gestione di numerosi aspetti di un sistema</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">システムの多くの側面を管理するためのグラフィカルなシステム管理ツールです。</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">시스템의 여러 측면을 관리하기 위한 그래픽 시스템 관리 툴 </description>
82b500
  <description xml:lang="ml">ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗ്രാഫിക്കല്‍ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ പ്രയോഗങ്ങള്‍.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">प्रणालीचे अनेक पैलू व्यवस्थापीत करण्यासाठी ग्राफिकल सिस्टम् प्रशासन साधने.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ତନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଲେଖିକ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନୀୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਲਈ ਗਰਾਫੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਪਰਬੰਧਨ ਟੂਲ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Graficzne narzędzia administracji systemem do zarządzania wieloma aspektami systemu.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Ferramentas de administração de sistemas para gerenciar muitos aspectos de um sistema.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Ferramentas de administração de sistemas para gerenciar muitos aspectos de um sistema.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Графические программы управления системными компонентами.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">ஒரு சிஸ்டத்தின் பல வகைகளை நிர்வகிக்க வரைகலை சிஸ்டம் நிர்வாக கருவிகள்.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">సిస్టమ్ యొక్క పెక్కు దృక్కులు(యాస్పెక్ట్స్) నిర్వహించుటకు గ్రాఫికల్ సిస్టమ్ నిర్వహణా సాధనములు.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Графічні програми для адміністративного керування різними параметрами системи.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">管理系統多方面的圖像化系統管理工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">用于管理系统各个方面的图形系统管理工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">管理系統多方面的圖像化系統管理工具。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>true</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional">setools-console</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">setroubleshoot</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">gnome-disk-utility</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">policycoreutils-gui</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">wireshark</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group arch="x86_64,ppc64le,aarch64">
82b500
  <id>guest-agents</id>
82b500
  <name>Guest Agents</name>
82b500
  <name xml:lang="as">অতিথি সহায়ক</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Agenti pro virtualizované hosty</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Gast-Agenten</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Gast-Agenten</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Agentes de huésped</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Agents invités</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">મહેમાન એજન્ટો</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">अतिथि प्रतिनिधि</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Agente guest</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">ゲストエージェント</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಅತಿಥಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">게스트 에이전트</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ഗസ്റ്റ് ഏജന്റുകള്‍</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">अतिथी अजेंट्स</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ଅତିଥି ସଦସ୍ୟମାନେ</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਏਜੰਟ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Agenty gościa</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Agentes de Convidados</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Agentes de Convidados</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Гостевые агенты</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">விருந்தினர் முகவர்கள்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">అతిథి ఏజెంట్లు</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Агенти гостьових систем</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">客座代理程式</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">虚拟机代理</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">客座代理程式</name>
82b500
  <description>Agents used when running under a hypervisor.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">এটা হাইপাৰভাইছৰৰ অন্তৰ্গত চলোতে ব্যৱহৃত সহায়কসমূহ।</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Nástroje používané při virtualizaci s hypervizorem.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Verwendete Agenten bei Ausführung unter einem Hypervisor.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Verwendete Agenten bei Ausführung unter einem Hypervisor.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Agentes utilizados al ejecutarse en un hipervisor.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Agents utilisés lors d'une exécution sous un hyperviseur.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">હાયપરવાઇઝર હેઠળ ચલાવી રહ્યા હોય ત્યારે વપરાતા એજન્ટો.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">हाइपरविज़र के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले प्रतिनिधि.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Agenti usati durante l'esecuzione con un hypervisor.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">ハイパーバイザー配下で稼働する場合に使用するエージェントです。</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ಒಂದು ಹೈಪರ್ವೈಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">하이퍼바이저에서 실행 시 사용되는 에이전트</description>
82b500
  <description xml:lang="ml">ഒരു ഹൈപ്പര്‍വൈസറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഏജന്റുകള്‍.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">हाइपरवाजर अंतर्गत चालवतेवेळी वापरण्याजोगी एजंट्स.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ଏକ ହାଇପରଭାଇଜର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଦସ୍ୟମାନେ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਜਦੋਂ ਹਾਈਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਏਜੰਟ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Agenty używane podczas działania pod nadzorcą.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Agentes utilizados ao serem executados sob um hypervisor</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Agentes utilizados ao serem executados sob um hypervisor</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Агенты, работающие под управлением гипервизора.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">ஒரு ஹைப்பர்வைசரின் கீழ் இயக்கப்படும் போது பயன்படுத்தப்படும் முகவர்கள்.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">హైపర్విజర్ కిందన నడుస్తున్నప్పుడు అతిథులు ఉపయోగించబడును.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Агенти, що використовуються під час роботи під керування гіпервізора.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">在 hypervisor 下執行時所使用的代理程式。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">在 hypervisor 中运行时使用的代理。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">在 hypervisor 下執行時所使用的代理程式。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">hyperv-daemons</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" arch="x86_64">open-vm-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream">qemu-guest-agent</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group variant="BaseOS">
82b500
  <id>hardware-monitoring</id>
82b500
  <name>Hardware Monitoring Utilities</name>
82b500
  <name xml:lang="as">হাৰ্ডৱেৰ পৰ্যবেক্ষণ সঁজুলিসমূহ</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Nástroje pro sledování stavu hardware</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Hardware Überwachungs-Dienstprogramme</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Hardware Überwachungs-Dienstprogramme</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Herramientas de monitorización de hardware</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Utilitaires de surveillance du matériel</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">હાર્ડવેર મોનીટરીંગ ઉપયોગીતાઓ</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">हार्डवेयर मॉनिटरिंग उपयोगिता</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Utilità di monitoraggio hardware</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">ハードウェアモニタリングユーティリティー</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಯಂತ್ರಾಂಶ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">하드웨어 모니터링 유틸리티</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">हार्डवेअर मॉनिटरिंग युटिलिटिज</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ହାର୍ଡୱେର ନିରୀକ୍ଷକ ଉପଯୋଗିତା</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਟਿਲਟੀਆਂ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Narzędzia do monitorowania sprzętu</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Recursos de Monitoramento de Hardware</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Recursos de Monitoramento de Hardware</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Средства наблюдения за оборудованием</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">வன்பொருள் கண்காணிப்புக் கருவிகள்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">హార్డువేర్ పర్యవేక్షక సౌలభ్యాలు</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Програми для спостереження за обладнанням</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">硬體監控程式工具</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">硬件监控工具</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">硬體監控程式工具</name>
82b500
  <description>A set of tools to monitor server hardware.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">চাৰ্ভাৰ হাৰ্ডৱাৰ পৰ্যবেক্ষন কৰিবলে সঁজুলিসমূহৰ এটা সংহতি।</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Sada nástrojů pro sledování hardware serverů.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Eine Reihe von Tools zur Überwachung von Server-Hardware</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Eine Reihe von Tools zur Überwachung von Server-Hardware</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Un set de herramientas para monitorizar hardware de servidor.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Ensemble d'outils pour surveiller le matériel du serveur.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">સર્વર હાર્ડવેર મોનીટર કરવા માટેના સાધનોનો સમૂહ.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">सर्वर हार्डवेयर निरीक्षण के लिए औज़ारों का एक सेट</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Un insieme di strumenti per il monitoraggio dell'hardware del server.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">サーバーハードウェアの監視用ツールセットです。</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ಪೂರೈಕೆಗಣಕದ ಯಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">서버 하드웨어를 모니터링 하기 위한 툴 모음 </description>
82b500
  <description xml:lang="ml">സര്‍വര്‍ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">सर्व्हर हार्डवेअर नियंत्रीत करण्यासाठी साधनांचा संच.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ସର୍ଭର ହାର୍ଡୱେରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାନଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ସେଟ.</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਸਰਵਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Zestaw narzędzi do monitorowania sprzętu serwera.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Um conjunto de ferramentas para monitorar o hardware do servidor.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Um conjunto de ferramentas para monitorar o hardware do servidor.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Набор инструментов наблюдения за оборудованием сервера.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">சேவையக வன்பொருளைக் கண்காணிப்பதற்கான கருவிகளின் தொகுப்பு.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">సేవిక హార్డువేర్ పర్యవేక్షించుటకు సాధనాల సమితి.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Набір програм для спостереження за обладнанням сервера.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">用來監控伺服器硬體的一組工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">一组用来监控服务器硬件的工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">用來監控伺服器硬體的一組工具。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq type="default" arch="x86_64">mcelog</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default" arch="aarch64,x86_64,ppc64le">rasdaemon</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">smartmontools</packagereq>
82b500
   <packagereq type="optional">lm_sensors</packagereq>
82b500
   <packagereq type="optional" arch="x86_64">intel-cmt-cat</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group variant="BaseOS">
82b500
  <id>hardware-support</id>
82b500
  <name>Hardware Support</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Hardware-Support</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Soporte de Hardware</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Support Hardware</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Supporto hardware</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">ハードウェアサポート</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">하드웨어 지원 </name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Suporte a Hardware</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Поддержка аппаратного обеспечения</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">硬件支持</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">硬件支持</name>
82b500
  <description>This group is a collection of tools for various hardware specific utilities.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Diese Gruppe ist eine Sammlung von Werkzeugen für verschiedene hardwarespezifische Dienstprogramme.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Este grupo es una colección de herramientas para varias utilidades específicas de hardware.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Ce groupe est un ensemble d'outils qui servent à des utilitaires hardware spécifiques.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Questo gruppo è una raccolta di strumenti per varie utilità specifiche dell'hardware.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">このグループは、各種ハードウェア固有のユーティリティー用のツールの集合です。</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">이 그룹은 각종 하드웨어 관련 유틸리티 툴 모음입니다. </description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Este grupo é uma coleção de ferramentas para vários utilitários específicos de hardware.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Este grupo é uma coleção de ferramentas para vários utilitários específicos de hardware.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Эта группа представляет собой набор инструментов для различных специфических аппаратных утилит.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">这个组包括了一系列与特定硬件相关的工具程序。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">該組是各種硬件特定實用程序的工具集合。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq type="default">bolt</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl100-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl1000-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl105-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl135-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl2000-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl2030-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl3160-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl3945-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl4965-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl5000-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl5150-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl6000-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl6000g2a-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl6000g2b-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl6050-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">iwl7260-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">libertas-usb8388-firmware</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">usb_modeswitch</packagereq>
82b500
   <packagereq type="optional">lsscsi</packagereq>
82b500
   <packagereq type="optional">opensc</packagereq>
82b500
   <packagereq type="optional">openssl-pkcs11</packagereq>
82b500
   <packagereq type="optional">pcsc-lite</packagereq>
82b500
   <packagereq type="optional">pcsc-lite-ccid</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>headless-management</id>
82b500
  <name>Headless Management</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Kopfloses Management</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Gestión sin Cabeza</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Gestion à distance sans périphérique de contrôle</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Gestione Headless</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">ヘッドレス管理</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">헤드리스 관리 </name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Gestão sem Cabeça</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Безголовое управление</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">无头系统管理</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">無頭管理</name>
82b500
  <description>Tools for managing the system without an attached graphical console.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Tools zur Verwaltung des Systems ohne angeschlossene Grafikkonsole.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Herramientas para gestionar el sistema sin una consola gráfica adjunta.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Outils pour gérer le système sans console graphique associée</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Strumenti per la gestione del sistema senza una console grafica collegata.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">グラフィカルコンソールがないシステムを管理するためのツール</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">그래픽 콘솔이 없는 시스템을 관리하기 위한 툴입니다. </description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Ferramentas para gerenciar o sistema sem um console gráfico anexado.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Ferramentas para gerenciar o sistema sem um console gráfico anexado.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Инструменты для управления системой без подключенной графической консоли.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">管理没有附加图形显示终端的系统</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">無需附加圖形控制台即可管理系統的工具。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>true</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">cockpit-bridge</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">cockpit-system</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">cockpit-ws</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">openssh-server</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">cockpit-packagekit</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">cockpit-podman</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">cockpit-storaged</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="mandatory">PackageKit</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">sscg</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group arch="x86_64,ppc64le,aarch64">
82b500
  <id>infiniband</id>
82b500
  <name>Infiniband Support</name>
82b500
  <name xml:lang="as">Infiniband সমৰ্থন</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">Infiniband সমর্থন ব্যবস্থা</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Podpora pro Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Unterstützung für Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Unterstützung für Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Soporte para Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Prise en charge de l'Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">Infiniband આધાર</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">Infiniband समर्थन</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Supporto de Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Supporto Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">Infiniband のサポート</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಇನ್‌ಫಿನಿಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಬಲ</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">Infiniband 지원</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ഇന്‍ഫിനിബാന്‍ഡ് പിന്തുണ</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">इंफिनिबँड समर्थन</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ଇନଫିନିବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହାୟତା</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਇਨਫਿਨੀਬੈਂਡ ਸਮਰਥਨ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Obsługa InfiniBand</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Suporte para Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Suporte para Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Поддержка InfiniBand</name>
82b500
  <name xml:lang="sv">Stöd för infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">இன்ஃபினிபேண்ட் ஆதரவு</name>
82b500
  <name xml:lang="te">ఇన్ఫిబాండ్ మద్దతు</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Підтримка Infiniband</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">Infiniband 支援</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">Infiniband 支持</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">Infiniband 支援</name>
82b500
  <description>Software designed for supporting clustering, grid connectivity, and low-latency, high bandwidth storage using RDMA-based InfiniBand, iWARP, RoCE, and OPA fabrics.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Software zur Unterstützung von Clustering, Grid-Konnektivität und Low-Latency-Speicher mit hoher Bandbreite unter Verwendung von RDMA-basierten InfiniBand-, iWARP-, RoCE- und OPA-Stoffen.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Software diseñado para soportar clustering, conectividad grid y almacenamiento de baja latencia y alto ancho de banda utilizando tejidos InfiniBand, iWARP, RoCE y OPA basados en RDMA.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Logiciel conçu pour prendre en charge le clustering, la connectivité de grilles à l'aide, une latence faible, un stockage bandwidth avec InfiniBand basé RDMA, et de fabriques iWARP, RoCe et OPA.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Software progettato per supportare il clustering, la connettività di rete e lo storage a bassa latenza e ad alta larghezza di banda utilizzando tessuti InfiniBand, iWARP, RoCE e OPA basati su RDMA.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">RDMA ベースの InfiniBand や iWARP、RoCE、および OPA ファブリックを使用してクラスタリングやグリッドの接続性、低レイテンシー、高帯域幅ストレージをサポートするよう設計されているソフトウェアです。</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">RDMA 기반 InfiniBand, iWARP, RoCE, OPA 패브릭을 사용하여 클러스터링, 그리드 연결, 낮은 지연 시간, 높은 대역폭 스토리지를 지원하도록 설계된 소프트웨어입니다. </description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Software projetado para suportar clustering, conectividade de grade e armazenamento de baixa latência e alta largura de banda usando InfiniBand, iWARP, RoCE e tecidos OPA baseados em RDMA.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Программное обеспечение, предназначенное для поддержки кластеризации, подключения к сетям и хранения данных с низкой задержкой и высокой пропускной способностью с использованием RDMA-технологий InfiniBand, iWARP, RoCE и OPA.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">用来支持使用基于 RDMA 的 InfiniBand、iWARP、RoCE 和 OPA fabrics 实现集群、网格连接以及低延迟高带宽存储的软件。 </description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">軟件旨在使用基於RDMA的InfiniBand,iWARP,RoCE和OPA結構支持群集,網格連接和低延遲,高帶寬存儲。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">libibverbs</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">libibverbs-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">librdmacm</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">librdmacm-utils</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="mandatory">rdma-core</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">ibacm</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">libibmad</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">libibumad</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="x86_64">libpsm2</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="x86_64">libpsm2-compat</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="x86_64">opa-fastfabric</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="x86_64">opa-basic-tools</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="x86_64">opa-libopamgt</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default" arch="x86_64">opa-address-resolution</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="conditional" requires="glusterfs">glusterfs-rdma</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">infiniband-diags</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">iwpmd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">perftest</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">qperf</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">srp_daemon</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional">opensm</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional" arch="x86_64">opa-fm</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">libvma</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">mstflint</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group variant="BaseOS">
82b500
  <id>large-systems</id>
82b500
  <name>Large Systems Performance</name>
82b500
  <name xml:lang="as">ডাঙৰ চিস্টেমসমূহৰ পৰিৱেশন</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">বৃহৎ সিস্টেমের কর্মক্ষমতা</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Výkonnost pro rozsáhlé systémy</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Große System-Performanz</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Große System-Performanz</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Rendimiento de grandes sistemas</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Performance des systèmes de grande taille</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">વિશાળ સિસ્ટમોનો પ્રભાવ</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">बड़ा तंत्र प्रदर्शन</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Rendimento de grande systemas</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Prestazioni di sistemi grandi</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">大規模システムのパフォーマンス</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">거대 시스템 성능</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ലാര്‍ജ് സിസ്റ്റം പെര്‍ഫോമന്‍സ്</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">लार्ज सिस्टस्ची कामगिरी</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ବୃହତ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Wydajność dużych systemów</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Desempenho de Sistemas grandes</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Desempenho de Sistemas grandes</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Производительность масштабных систем</name>
82b500
  <name xml:lang="sv">Stora systems prestanda</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">பெரிய கணினிகள் செயல்திறன்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">పెద్ద సిస్టముల పనితనము</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Забезпечення швидкодії великих систем</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">大型檔案系統效能</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">大系统性能</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">大型檔案系統效能</name>
82b500
  <description>Performance support tools for large systems.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">ডাঙৰ চিস্টেমসমূহৰ বাবে পৰিৱেশন সমৰ্থন সঁজুলিসমূহ।</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Podpůrné nástroje pro správu výkonu v rozsáhlých systémech.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Performanz-Support-Tools für große Systeme.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Performanz-Support-Tools für große Systeme.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Herramientas de soporte de rendimiento para grandes sistemas.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Outils de prise en charge des performances pour les systèmes de grande taille.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">મોટી સિસ્ટમો માટેના પરફોર્મન્સ આધાર સાધનો.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">बड़े तंत्र के लिए प्रदर्शन समर्थन औज़ार</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Strumenti di supporto delle prestazioni per sistemi grandi</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">大規模システム向けのパフォーマンスサポートツールです。</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬೆಂಬಲ ಉಪಕರಣ.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">대형 시스템 용 성능 지원 툴 </description>
82b500
  <description xml:lang="ml">വലിയ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">लार्ज सिस्टम्सकरिता परफार्मंस समर्थन साधने.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ବୃହତ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହାୟକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਸੰਦ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Narzędzia obsługi wydajności dla dużych systemów.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Ferrametnas de Suporte de desempenho para sistemas grandes.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Ferrametnas de Suporte de desempenho para sistemas grandes.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Средства поддержки производительности больших систем</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">பெரிய கணினிகளுக்கான செயல்திறன் ஆதரவுக் கருவிகள்.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">పెద్ద వ్యవస్థల కొరకు పనితం తోడ్పాటు సాధనాలు.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Програми для підтримки швидкодії великих систем.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">大型系統的效能支援工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">用于大型系统的性能支持工具。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">大型系統的效能支援工具。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq type="mandatory" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">numactl</packagereq>
82b500
   <packagereq type="mandatory" arch="aarch64,ppc64le,x86_64">numad</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">hwloc</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">libhugetlbfs</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">libhugetlbfs-utils</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>legacy-unix</id>
82b500
  <name>Legacy UNIX Compatibility</name>
82b500
  <name xml:lang="as">কিম্বদন্তি UNIX ৰ সৈতে সংগতি</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Kompatibilita pro zastaralé systémy UNIX</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Kompatibilität mit älteren UNIX-Systemen</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Kompatibilität mit älteren UNIX-Systemen</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Compatibilidad con legado de UNIX</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Compatibilité héritée UNIX</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">લૅગસી UNIX સુસંગતતા</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">पुरातन UNIX सुसंगतता</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Compatibilità UNIX con versioni precedenti</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">レガシーな UNIX 互換性</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಪಾರಂಪರಿಕ UNIX ಹೊಂದಾಣಿಕೆ</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">레거시 UNIX 호환성</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ലെഗസി യൂണിക്സ് പൊരുത്തം</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">लेगसि UNIX सहत्वता</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ପୁରୁଣା UNIX ସୁସଂଗତି</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਵਿਰਾਸਤੀ UNIX ਅਨੁਕੂਲਤਾ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Zgodność z przestarzałym systemem UNIX</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Compatibilidade da Legacia UNIX.</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Compatibilidade da Legacia UNIX.</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Совместимость с устаревшими функциями UNIX</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">பழமையான UNIX இணக்கத்தன்மை</name>
82b500
  <name xml:lang="te">పాత యునిక్స్ సారూప్యత</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Сумісність з застарілими версіями UNIX</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">Legacy UNIX 相容性</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">传统 UNIX 兼容性</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">Legacy UNIX 相容性</name>
82b500
  <description>Compatibility programs for migration from or working with legacy UNIX environments.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">কিম্বদন্তি UNIX পৰিৱেশৰ পৰা প্ৰব্ৰজন বা এই পৰিৱেশত কাৰ্য্য সঞ্চালনৰ সময়ত সংগতি উপলব্ধকৰ্তা প্ৰোগ্ৰাম।</description>
82b500
  <description xml:lang="bn">লিগ্যাসি UNIX পরিবেশ থেকে মাইগ্রেশন অথবা এই পরিবেশে কর্ম সঞ্চালনার সময় সুসংগতি উপলব্ধকারী প্রোগ্রাম।</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Programy pro migraci a práci se zastaralými systémy UNIX.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Kompatibilitätsprogramme für die Migration von oder die Arbeit mit älteren UNIX-Umgebungen.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Kompatibilitätsprogramme für die Migration von oder die Arbeit mit älteren UNIX-Umgebungen.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Programas de compatibilidad para migrar o trabajar con entornos legados de UNIX.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Programmes de compatibilité pour des migrations en provenance de, ou pour travailler, avec des environnements hérités de UNIX.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">તેમાંથી સ્થળાંતર માચે સુસંગત પ્રક્રિયાઓ અથવા લેગસિ UNIX વિન્ડો પર્યાવરણો સાથે કામ કરી રહ્યા છે.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">पुरातन UNIX वातावरण से कार्य के साथ या उत्प्रवासन के लिए सुसंगतता प्रोग्राम.</description>
82b500
  <description xml:lang="ia">Programmas de compatibilitate pro migrar del ambientes hereditari UNIX o pro cooperar con illos.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Programmi di compatibilità per la migrazione da o per operare con gli ambienti UNIX di verisioni precedenti.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">レガシー UNIX 環境の使用や、この環境から移行するための互換性プログラム</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ಪಾರಂಪರಿಕ UNIX ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಥವ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳು.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">레거시 유닉스 환경으로부터의 마이그레이션이나, 동작 호환성을 위한 호환 프로그램</description>
82b500
  <description xml:lang="ml">ലെഗസി യൂണിക്സ് എന്‍വയോണ്മെന്റില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനു് അല്ലെങ്കില്‍ നീങ്ങുന്നതിനുള്ള കോബാറ്റിബിളിറ്റി പ്രോഗ്രാമുകള്‍.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">लेगसी UNIX एन्वार्यनमेंट्स् पासून स्थानांतरीत किंवा सह कार्य करणासाठी सहत्वता कार्यक्रम.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା UNIX ପରିବେଶ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ପାଇଁ ସୁସଙ୍ଗତତା ପ୍ରଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਪੁਰਾਣੇ UNIX ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Programy zgodności do migrowania z lub pracy z przestarzałymi środowiskami systemu UNIX.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Programas de compatibilidade para migração de ou trabalhando com a legacia de ambientes UNIX.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Programas de compatibilidade para migração de ou trabalhando com a legacia de ambientes UNIX.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Программы совместимости для миграции или работы с устаревшими окружениями UNIX.</description>
82b500
  <description xml:lang="sv">Kompatibilitetsprogram för migrering från eller arbete med äldre UNIX-miljöer.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">ஆவண UNIX சூழல்களுடன் பணிபுரிகிற அல்லது ஒத்தியல்பு நிரல்களுக்காக நகருதலில் இருந்து.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">పాత UNIX వాతావరణములనుండి మైగ్రేషన్ కొరకు లేదా వాటితో పనిచేయుట కొరకు కంపాటిబిలిటి ప్రోగ్రామ్స్.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Програми забезпечення сумісності для міграції з застарілих середовищ UNIX або роботи з такими середовищами.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">用來由 legacy UNIX 環境進行遷移,或是使用 legacy UNIX 環境時的相容性程式。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">用于从继承 UNIX 环境中迁移或者可用于该环境的兼容程序。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">用來由 legacy UNIX 環境進行遷移,或是使用 legacy UNIX 環境時的相容性程式。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>true</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="optional">mksh</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">cups-lpd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">ksh</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">ncompress</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">telnet</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">telnet-server</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">tftp</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">xinetd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">ypbind</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">ypserv</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group variant="AppStream">
82b500
  <id>legacy-x</id>
82b500
  <name>Legacy X Window System Compatibility</name>
82b500
  <name xml:lang="as">কিম্বদন্তি X উইন্ডো চিস্টেম সংগতি</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Kompatibilita pro zastaralý X Window System</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Kompatibilität mit älteren X-Window-Systemen</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Kompatibilität mit älteren X-Window-Systemen</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Compatibilidad de sistema de ventanas con legado de X</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Compatibilité héritée du système X Window</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">લૅગસી X વિન્ડો સિસ્ટમ સુસંગતતા</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">पुरातन X विंडोज तंत्र सुसंगता</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Compatibilità sistema X Window con versioni precedenti</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">レガシーな X ウィンドウシステム互換性</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಪಾರಂಪರಿಕ X Windows ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">레거시 X Window 시스템 호환성</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">ലെഗസി എക്സ് വിന്‍ഡോ സിസ്റ്റം പൊരുത്തം</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">लेगसि X Window सिस्टम सहत्वता</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ପୁରୁଣା X ୱିଣ୍ଡୋ ତନ୍ତ୍ର ସୁସଙ୍ଗତତା</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਵਿਰਾਸਤੀ X ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Zgodność z przestarzałym systemem X Window</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Compatibilidade de Legacia do Sistema X Windows</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Compatibilidade de Legacia do Sistema X Windows</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Совместимость с устаревшей системой X Window</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">பழமையான X Window System இணக்கத்தன்மை</name>
82b500
  <name xml:lang="te">పాత X విండో వ్యవస్థ సారూప్యత</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Сумісність з застарілими версіями систем X Window</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">Legacy X Window 系統相容性</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">传统 X Windows 系统的兼容性</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">Legacy X Window 系統相容性</name>
82b500
  <description>Compatibility programs for migration from or working with legacy X Window System environments.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">কিম্বদন্তি X উইন্ডো চিস্টেম পৰিৱেশসমূহৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰিবলে বা লগত কাম কৰিবলে সংগত প্ৰগ্ৰামসমূহ।</description>
82b500
  <description xml:lang="bn">লিগ্যাসি X Windows পরিবেশ থেকে মাইগ্রেশন অথবা এই পরিবেশে কর্ম সঞ্চালনার সময় সুসংগতি উপলব্ধকারী প্রোগ্রাম।</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Programy pro migraci a práci se zastaralým prostředím X Window System.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Kompatibilitätsprogramme für die Migration von oder die Arbeit mit älteren X-Windows-System-Umgebungen.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Kompatibilitätsprogramme für die Migration von oder die Arbeit mit älteren X-Windows-System-Umgebungen.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Programas de compatibilidad para migrar desde o funcionar con sistema de entornos X.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Programmes de compatibilité pour des migrations en provenance de, ou pour travailler, avec des environnements hérités des environnements X Windows.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">તેમાંથી સ્થળાંતર માટે સુસંગત પ્રક્રિયાઓ અથવા લેગસિ X વિન્ડો પર્યાવરણો સાથે કામ કરી રહ્યા છે.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">पुरातन X Windows वातावरण से कार्य के साथ या उत्प्रवासन के लिए सुसंगतता प्रोग्राम.</description>
82b500
  <description xml:lang="ia">Programmas de compatibilitate pro migrar del ambientes hereditari del systema X Window o pro cooperar con illos.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Programmi di compatibilità per la migrazione da o per operare con ambienti del sistema X Window di verisioni precedenti.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">レガシー X Windows システム環境の使用や、この環境から移行するための互換性プログラム</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ಪಾರಂಪರಿಕ X Windows ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅಥವ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳು.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">레거시 X Windows 환경의 마이그레이션이나 상호 동작을 위한 호환 프로그램</description>
82b500
  <description xml:lang="ml">ലെഗസി X വിന്‍ഡോസ് സിസ്റ്റം എന്‍വയോണ്മെന്റില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനു് അല്ലെങ്കില്‍ നീങ്ങുന്നതിനുള്ള കോബാറ്റിബിളിറ്റി പ്രോഗ്രാമുകള്‍.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">लेगसी X Window System एन्वार्यनमेंट्स् पासून स्थानांतरन किंवा त्यासह कार्य करणासाठी सहत्वता कार्यक्रम.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା X ୱିଣ୍ଡୋ ପରିବେଶ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ପାଇଁ ସୁସଙ୍ଗତତା ପ୍ରଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਪੁਰਾਣੇ X Windows ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Programy zgodności do migrowania z lub pracy z przestarzałymi środowiskami systemu X Window.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Programas de compatibilidade para migração ou trabalhando com legacia de ambientes do Sistema X Windows.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Programas de compatibilidade para migração ou trabalhando com legacia de ambientes do Sistema X Windows.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Программы совместимости для миграции или работы с устаревшими окружениями X Window.</description>
82b500
  <description xml:lang="sv">Kompatibilitetsprogram för migrering från eller arbete med äldre miljöer av fönstersystemet X.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">ஆவண X விண்டோக்களின் சூழலுடன் பணிபுரிய அல்லது நகருவதற்கான ஒத்தியல்பு நிரல்கள்.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">పాత X విండోస్ వాతావరణముల నుండి మైగ్రేషన్ కొరకు లేదా వాటితో పనిచేయుటకు కంపాటిబిలిటి ప్రోగ్రామ్స్.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Програми забезпечення сумісності для міграції з застарілих середовищ систем X Window або роботи з такими середовищами.</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">由 legacy X Window 系統環境遷移,或與其搭配運作的相容程式。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">用于从继承 X Windows 环境中迁移或者可用于该环境的兼容程序。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">由 legacy X Window 系統環境遷移,或與其搭配運作的相容程式。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq type="default">libXmu</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">libXp</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">xorg-x11-fonts-misc</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">motif</packagereq>
82b500
   <packagereq type="default">xorg-x11-fonts-Type1</packagereq>
82b500
   <packagereq type="optional">xterm</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>mail-server</id>
82b500
  <name>Mail Server</name>
82b500
  <name xml:lang="af">Posbediener</name>
82b500
  <name xml:lang="am">የደብዳቤዎች ሰርቨር</name>
82b500
  <name xml:lang="ar">خادم البريد</name>
82b500
  <name xml:lang="as">মেইল চাৰ্ভাৰ</name>
82b500
  <name xml:lang="bal">سرور میل</name>
82b500
  <name xml:lang="be">Паштовы паслужнік</name>
82b500
  <name xml:lang="bg">Пощенски сървър</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">মেইল সার্ভার</name>
82b500
  <name xml:lang="bs">Poslužitelj e-pošte</name>
82b500
  <name xml:lang="ca">Servidor de correu</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Poštovní server</name>
82b500
  <name xml:lang="cy">Gweinydd Post</name>
82b500
  <name xml:lang="da">Postserver</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Mail-Server</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Mail-Server</name>
82b500
  <name xml:lang="el">Εξυπηρετητής ηλ. αλληλογραφίας</name>
82b500
  <name xml:lang="en_GB">Mail Server</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Servidor de correo</name>
82b500
  <name xml:lang="et">Postiserver</name>
82b500
  <name xml:lang="eu">Posta-zerbitzaria</name>
82b500
  <name xml:lang="fa">کارگزار نامه</name>
82b500
  <name xml:lang="fa_IR">کارگزار نامه</name>
82b500
  <name xml:lang="fi">Postipalvelin</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Serveur de messagerie</name>
82b500
  <name xml:lang="gl">Servidor de correo</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">મેઈલ સર્વર</name>
82b500
  <name xml:lang="he">שרת דואר</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">डाक सर्वर</name>
82b500
  <name xml:lang="hr">Poslužitelj e-pošte</name>
82b500
  <name xml:lang="hu">E-mail-kiszolgáló</name>
82b500
  <name xml:lang="hy">Փոստային սերվեր</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Servitor de currero</name>
82b500
  <name xml:lang="id">Server Mail</name>
82b500
  <name xml:lang="is">Póstþjónn</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Server Mail</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">メールサーバー</name>
82b500
  <name xml:lang="ka">საფოსტო სერვერი</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಮೈಲ್ ಪೂರೈಕೆಗಣಕ</name>
82b500
  <name xml:lang="ko">메일 서버</name>
82b500
  <name xml:lang="lv">Pasta serveris</name>
82b500
  <name xml:lang="mai">डाक सर्वर</name>
82b500
  <name xml:lang="mk">Сервер за пошта</name>
82b500
  <name xml:lang="ml">മെയില്‍ സര്‍വര്‍</name>
82b500
  <name xml:lang="mr">टपाल सर्व्हर</name>
82b500
  <name xml:lang="ms">Pelayan Mel</name>
82b500
  <name xml:lang="nb">Eposttjener</name>
82b500
  <name xml:lang="ne">पत्र सर्भर</name>
82b500
  <name xml:lang="nl">E-mailserver</name>
82b500
  <name xml:lang="no">Eposttjener</name>
82b500
  <name xml:lang="nso">Seabi sa Poso</name>
82b500
  <name xml:lang="or">ଡାକ ସେବକ</name>
82b500
  <name xml:lang="pa">ਮੇਲ ਸਰਵਰ</name>
82b500
  <name xml:lang="pl">Serwer pocztowy</name>
82b500
  <name xml:lang="pt">Servidor de Mail</name>
82b500
  <name xml:lang="pt_BR">Servidor de Mail</name>
82b500
  <name xml:lang="ro">Server de mail</name>
82b500
  <name xml:lang="ru">Сервер электронной почты</name>
82b500
  <name xml:lang="si">විද්‍යුත් තැපැල් සේවා දායකය</name>
82b500
  <name xml:lang="sk">Poštový server</name>
82b500
  <name xml:lang="sl">Poštni strežnik</name>
82b500
  <name xml:lang="sq">Shërbyes Poste</name>
82b500
  <name xml:lang="sr">Сервер поште</name>
82b500
  <name xml:lang="sr@Latn">Server pošte</name>
82b500
  <name xml:lang="sr@latin">Server pošte</name>
82b500
  <name xml:lang="sv">E-postserver</name>
82b500
  <name xml:lang="ta">அஞ்சல் சேவையகம்</name>
82b500
  <name xml:lang="te">మెయిల్ సేవిక</name>
82b500
  <name xml:lang="tg">Хидматгоҳи почта</name>
82b500
  <name xml:lang="th">ตัวให้บริการเมล</name>
82b500
  <name xml:lang="tr">Posta Sunucusu</name>
82b500
  <name xml:lang="uk">Сервер електронної пошти</name>
82b500
  <name xml:lang="ur">ڈاک سرور</name>
82b500
  <name xml:lang="vi">Server thư tín</name>
82b500
  <name xml:lang="zh">郵件伺服器</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_CN">邮件服务器</name>
82b500
  <name xml:lang="zh_TW">郵件伺服器</name>
82b500
  <name xml:lang="zu">Umlekeleli Weposi</name>
82b500
  <description>These packages allow you to configure an IMAP or SMTP mail server.</description>
82b500
  <description xml:lang="am">የIMPAን እና የSMTP የሆነ የደብዳቤ ሰርቨርን ለማስተካከል እነዚህ ጥቅሎች ያስችላሉ።</description>
82b500
  <description xml:lang="ar">هذه الحزم تتيح لك تهيئة خادم بريد IMAP أو SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="as">এই পেকেইজসমূহৰ দ্বাৰা আপুনি এটা IMAP বা SMTP ডাক চাৰ্ভাৰৰ সংৰূপণ কৰিব পাৰে।</description>
82b500
  <description xml:lang="bal">ای بستگان شما را اجازت دن که یک میل سرور IMAP یا SMTP تنظیم کنیت</description>
82b500
  <description xml:lang="bg">Тези пакети позволяват настройката IMAP или SMTP пощенски сървъри.</description>
82b500
  <description xml:lang="bn">এই প্যাকেজগুলির সাহায্যে আপনি IMAP এবং SMTP মেইল সার্ভার কনফিগার করতে পারবেন।</description>
82b500
  <description xml:lang="bs">Ovi vam paketi omogućuju konfiguriranje IMAP ili SMTP poslužitelja e-pošte</description>
82b500
  <description xml:lang="ca">Aquests paquets us permeten configurar un servidor de correu IMAP o SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="cs">Balíčky pro konfiguraci a provoz poštovního serveru SMTP nebo IMAP.</description>
82b500
  <description xml:lang="cy">Galluoga'r pecynnau yma i chi gyflunio gweinydd post IMAP neu SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="da">Disse pakker lader dig konfigurere en IMAP- eller SMTP-postserver.</description>
82b500
  <description xml:lang="de">Mit diesen Paketen können Sie einen IMAP oder SMTP Mail-Server konfigurieren.</description>
82b500
  <description xml:lang="de_CH">Mit diesen Paketen können Sie einen IMAP oder SMTP Mail-Server konfigurieren.</description>
82b500
  <description xml:lang="el">Τα πακέτα αυτά σας επιτρέπουν να συντονίσετε έναν IMAP ή SMTP διακομιστή μηνυμάτων.</description>
82b500
  <description xml:lang="en_GB">These packages allow you to configure an IMAP or SMTP mail server.</description>
82b500
  <description xml:lang="es">Estos paquetes le permiten configurar un servidor de correo IMAP o SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="et">Need paketid aitavad sul seadistada IMAP või SMTP postiserverit.</description>
82b500
  <description xml:lang="fi">Nämä paketit mahdollistavat IMAP- tai SMTP-postipalvelimen perustamisen.</description>
82b500
  <description xml:lang="fr">Ces packages vous permettent de configurer un serveur de messagerie IMAP ou SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="gu">આ પેકેજો તમને IMAP અથવા SMTP મેઈલ સર્વર રૂપરેખાંકિત કરવા માટે પરવાનગી આપશે.</description>
82b500
  <description xml:lang="he">חבילות המאפשרות להקים שרת דואר SMTP ו־IMAP.</description>
82b500
  <description xml:lang="hi">ये संकुल आपको IMAP या SMTP डाक सर्वर का विन्यास करने का अनुमति देता है.</description>
82b500
  <description xml:lang="hr">Ovi vam paketi omogućuju konfiguriranje IMAP ili SMTP poslužitelja e-pošte</description>
82b500
  <description xml:lang="hu">Ezek a csomagok IMAP- és SMTP-alapú levelezési kiszolgálók beállításához szükségesek.</description>
82b500
  <description xml:lang="ia">Iste pacchettos permitte de configurar un servitor de currero IMAP o SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="id">Paket-paket ini membolehkan anda untuk mengkonfigurasi server mail IMAP atau SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="is">Þessir pakkar gera þér kleyft að setja upp IMAP eða SMTP pósthús.</description>
82b500
  <description xml:lang="it">Questi pacchetti consentono di configurare un server di posta IMAP o SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="ja">これらのパッケージで、IMAP か SMTP メールサーバーを設定できます。</description>
82b500
  <description xml:lang="kn">ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ಗಳು IMAP ಅಥವಾ SMTP ಮೈಲ್ ಪೂರೈಕೆಗಣಕವನ್ನು ಸಂರಚಿಸಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.</description>
82b500
  <description xml:lang="ko">이 패키지는 IMAP과 SMTP 메일 서버 설정을 도와줍니다.</description>
82b500
  <description xml:lang="lv">Šīs pakotnes dod iespēju iestatīt IMAP vai SMTP pasta serveri.</description>
82b500
  <description xml:lang="mai">ई संकुल अहाँकेँ IMAP अथवा SMTP डाक सर्वर क विन्यास करबा क अनुमति देत अछि.</description>
82b500
  <description xml:lang="mk">Овие пакети ви овозможуваат конфигурација на серверите за е-пошта IMAP или SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="ml">IMAP ,SMTP മെയില്‍ സര്‍വര്‍ ക്രമീകരിയ്ക്കുന്നതിനായി ഈ പാക്കേജുകള്‍ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.</description>
82b500
  <description xml:lang="mr">या संकुलांद्वरे तुम्ही IMAP किंवा SMTP टपाल सेवक व्यूहरचित करू शकता.</description>
82b500
  <description xml:lang="ms">Pakej ini membenarkan anda untuk menentutetap pelayan mel IMAP atau SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="nb">Disse pakkene lar deg konfigurere en IMAP eller SMTP e-posttjener.</description>
82b500
  <description xml:lang="ne">यी प्याकेजले तपाईँलाई IMAP वा SMTP मेल सर्भर कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छन् ।</description>
82b500
  <description xml:lang="nl">Met deze pakketten kunt u een IMAP of SMTP e-mailserver configureren.</description>
82b500
  <description xml:lang="no">Disse pakkene lar deg konfigurere en IMAP eller Postfix eposttjener.</description>
82b500
  <description xml:lang="or">ଏହି ପ୍ଯାକେଜ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ IMAP କିମ୍ବା SMTP ଡାକ ସେବକ ର ବିନ୍ଯାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରି ଥାଆନ୍ତି</description>
82b500
  <description xml:lang="pa">ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ IMAP ਜਾਂ SMTP ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।</description>
82b500
  <description xml:lang="pl">Te pakiety umożliwiają skonfigurowanie serwera pocztowego IMAP lub SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt">Este pacotes permitem-lhe configurar um servidores de mail IMAP ou SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="pt_BR">Este pacotes permitem-lhe configurar um servidores de mail IMAP ou SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="ro">Aceste pachete vă permit să configuraţi un server de mail IMAP sau SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="ru">Эти пакеты позволяют настроить почтовый сервер IMAP или SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="si">IMAP හෝ SMTP විද්‍යුත් තැපැල් සේවා දායකයන් මාන කිරීම සඳහා මෙම ඇසුරුම් උපකාරී වේ.</description>
82b500
  <description xml:lang="sk">Tieto balíčky vám umožnia nakonfigurovať poštový server IMAP alebo SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="sl">Ti paketi omogočajo nastavitev poštnih strežnikov IMAP in SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="sq">Këto paketa ju lejojnë të formësoni një shërbyes poste IMAP ose SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="sr">Ови пакети омогућавају подешавање IMAP или SMTP сервера за пошту.</description>
82b500
  <description xml:lang="sr@Latn">Ovi paketi omogućavaju podešavanje IMAP ili SMTP servera za poštu.</description>
82b500
  <description xml:lang="sr@latin">Ovi paketi omogućavaju podešavanje IMAP ili SMTP servera za poštu.</description>
82b500
  <description xml:lang="sv">Dessa paket låter dig konfigurera en IMAP- eller SMTP-epostserver.</description>
82b500
  <description xml:lang="ta">இந்த தொகுப்புகள் IMAP அல்லது SMTP அஞ்சல் சேவையகத்தை கட்டமைக்க அனுமதிக்கிறது.</description>
82b500
  <description xml:lang="te">IMAP లేక SMTP mail సర్వరు ఆకృతీకరణలో ఈ అనువర్తనాలు మద్దతిస్తాయి.</description>
82b500
  <description xml:lang="tg">Ин барномаҳо имкон медиҳанд, хидматгоҳи почтаи IMAP ё SMTP -ро танзим кунед.</description>
82b500
  <description xml:lang="th">แพ็กเกจเหล่านี้ ทำให้คุณตั้งค่า IMAP หรือตัวให้บริการเมล SMTP</description>
82b500
  <description xml:lang="tr">Bu paketler, bir IMAP ya da SMTP sunucusu yapılandırmanınızı mümkün kılar.</description>
82b500
  <description xml:lang="uk">Ці програми дозволяють налаштувати поштовий сервер IMAP чи SMTP.</description>
82b500
  <description xml:lang="ur"> سرور بنا سکتے ہیں IMAP اور SMTP ان مجموعات کے زریعے سے آپ</description>
82b500
  <description xml:lang="zh">這些套件讓您可以設定 IMAP 或 SMTP 郵件伺服器。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_CN">这些软件包允许您配置 IMAP 或 Postfix 邮件服务器。</description>
82b500
  <description xml:lang="zh_TW">這些套件讓您可以設定 IMAP 或 SMTP 郵件伺服器。</description>
82b500
  <default>false</default>
82b500
  <uservisible>false</uservisible>
82b500
  <packagelist>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">cyrus-sasl</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="BaseOS" type="default">postfix</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">dovecot</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="default">spamassassin</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">cyrus-imapd</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">dovecot-pigeonhole</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">postfix-ldap</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">sendmail</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">sendmail-cf</packagereq>
82b500
   <packagereq variant="AppStream" type="optional">sendmail-doc</packagereq>
82b500
  </packagelist>
82b500
 </group>
82b500
 <group>
82b500
  <id>mainframe-access</id>
82b500
  <name>Mainframe Access</name>
82b500
  <name xml:lang="as">মেইন-ফ্ৰেম ব্যৱহাৰৰ সুবিধা</name>
82b500
  <name xml:lang="bn">মেইন-ফ্রেম ব্যবহারের সুবিধা</name>
82b500
  <name xml:lang="cs">Přístup ke střediskovým počítačům</name>
82b500
  <name xml:lang="de">Mainframe-Zugang</name>
82b500
  <name xml:lang="de_CH">Mainframe-Zugang</name>
82b500
  <name xml:lang="es">Acceso a marcos</name>
82b500
  <name xml:lang="fr">Accès à l'ordinateur central</name>
82b500
  <name xml:lang="gu">મેઇનફ્રેમ પ્રવેશ</name>
82b500
  <name xml:lang="hi">मैनफ्रेम पहुँच</name>
82b500
  <name xml:lang="ia">Accesso a computator central</name>
82b500
  <name xml:lang="it">Accesso mainframe</name>
82b500
  <name xml:lang="ja">メインフレームアクセス</name>
82b500
  <name xml:lang="kn">ಮೈನ್‌ಫ್ರೇಮ್ ನಿಲುಕಣೆ</name>