6-extras.i386.cfg
6-extras.x86_64.cfg
6-plus.i386.cfg
6-plus.noarch.cfg
6-plus.x86_64.cfg
6.10-updates.i386.cfg
6.10-updates.noarch.cfg
6.10-updates.x86_64.cfg
6.10.i386.cfg
6.10.noarch.cfg
6.10.x86_64.cfg
README.md
abrt-2.1.11-19.el7.centos.0.3-i386.cfg
abrt-2.1.11-19.el7.centos.0.3-x86_64.cfg
aide-0.15.1-6.el7-x86_64.cfg
apache-commons-beanutils-1.8.3-15.el7_7.x86_64.cfg
boost-1.53.0-14.el7-x86_64.cfg
brltty-4.5-6.el7-x86_64.cfg
c6-devtoolset-7.i386.cfg
c6-devtoolset-7.x86_64.cfg
c6-devtoolset-8.i386.cfg
c6-devtoolset-8.x86_64.cfg
c6-firefox60.i386.cfg
c6-firefox60.x86_64.cfg
c6-firefox68.i386.cfg
c6-firefox68.x86_64.cfg
c6-firefox78.i386.cfg
c6-firefox78.x86_64.cfg
c6-llvm-toolset-7.0.i386.cfg
c6-llvm-toolset-7.0.x86_64.cfg
c6-llvm-toolset-7.i386.cfg
c6-llvm-toolset-7.x86_64.cfg
c6-rust-toolset-1.35.i386.cfg
c6-rust-toolset-1.35.x86_64.cfg
c6-rust-toolset-1.41.i386.cfg
c6-rust-toolset-1.41.x86_64.cfg
c6-rust-toolset-7.i386.cfg
c6-rust-toolset-7.x86_64.cfg
c6.99.00-i686.cfg
c6.99.01-i686.cfg
c7-devtoolset-6.aarch64.cfg
c7-devtoolset-6.armhfp.cfg
c7-devtoolset-6.i386.cfg
c7-devtoolset-6.ppc.cfg
c7-devtoolset-6.ppc64.cfg
c7-devtoolset-6.ppc64le.cfg
c7-devtoolset-6.x86_64.cfg
c7-devtoolset-7.aarch64.cfg
c7-devtoolset-7.armhfp.cfg
c7-devtoolset-7.i386.cfg
c7-devtoolset-7.ppc.cfg
c7-devtoolset-7.ppc64.cfg
c7-devtoolset-7.ppc64le.cfg
c7-devtoolset-7.x86_64.cfg
c7-devtoolset-8.aarch64.cfg
c7-devtoolset-8.armhfp.cfg
c7-devtoolset-8.i386.cfg
c7-devtoolset-8.noarch.cfg
c7-devtoolset-8.ppc.cfg
c7-devtoolset-8.ppc64.cfg
c7-devtoolset-8.ppc64le.cfg
c7-devtoolset-8.x86_64.cfg
c7-devtoolset-9.aarch64.cfg
c7-devtoolset-9.armhfp.cfg
c7-devtoolset-9.i386.cfg
c7-devtoolset-9.noarch.cfg
c7-devtoolset-9.ppc.cfg
c7-devtoolset-9.ppc64.cfg
c7-devtoolset-9.ppc64le.cfg
c7-devtoolset-9.x86_64.cfg
c7-dotnet.x86_64.cfg
c7-dotnet10.x86_64.cfg
c7-dotnet11.x86_64.cfg
c7-dotnet21.x86_64.cfg
c7-dotnet22.x86_64.cfg
c7-dotnet30.x86_64.cfg
c7-dotnet31.x86_64.cfg
c7-dotnet50.x86_64.cfg
c7-epel-i686.cfg
c7-epel.a32-armv7hl.cfg
c7-epel.a64-aarch64.cfg
c7-exp-rpi.aarch64.cfg
c7-exp-rpi.armhfp.cfg
c7-exp-rpi4.armhfp.cfg
c7-exp.aarch64.cfg
c7-exp.armhfp.cfg
c7-exp.i386.cfg
c7-exp.noarch.cfg
c7-exp.ppc64le.cfg
c7-exp.x86_64.cfg
c7-extras.aarch64.cfg
c7-extras.armhfp.cfg
c7-extras.i386.cfg
c7-extras.ppc.cfg
c7-extras.ppc64.cfg
c7-extras.ppc64le.cfg
c7-extras.x86_64.cfg
c7-fasttrack.aarch64.cfg
c7-fasttrack.armhfp.cfg
c7-fasttrack.i386.cfg
c7-fasttrack.noarch.cfg
c7-fasttrack.ppc.cfg
c7-fasttrack.ppc64.cfg
c7-fasttrack.ppc64le.cfg
c7-fasttrack.x86_64.cfg
c7-firefox60.aarch64.cfg
c7-firefox60.armhfp.cfg
c7-firefox60.i386.cfg
c7-firefox60.ppc.cfg
c7-firefox60.ppc64.cfg
c7-firefox60.ppc64le.cfg
c7-firefox60.x86_64.cfg
c7-firefox68.aarch64.cfg
c7-firefox68.armhfp.cfg
c7-firefox68.i386.cfg
c7-firefox68.ppc.cfg
c7-firefox68.ppc64.cfg
c7-firefox68.ppc64le.cfg
c7-firefox68.x86_64.cfg
c7-firefox78.aarch64.cfg
c7-firefox78.armhfp.cfg
c7-firefox78.i386.cfg
c7-firefox78.ppc.cfg
c7-firefox78.ppc64.cfg
c7-firefox78.ppc64le.cfg
c7-firefox78.x86_64.cfg
c7-go-toolset-1.10.aarch64.cfg
c7-go-toolset-1.10.armhfp.cfg
c7-go-toolset-1.10.i386.cfg
c7-go-toolset-1.10.ppc.cfg
c7-go-toolset-1.10.ppc64.cfg
c7-go-toolset-1.10.ppc64le.cfg
c7-go-toolset-1.10.x86_64.cfg
c7-go-toolset-1.11.aarch64.cfg
c7-go-toolset-1.11.armhfp.cfg
c7-go-toolset-1.11.i386.cfg
c7-go-toolset-1.11.ppc.cfg
c7-go-toolset-1.11.ppc64.cfg
c7-go-toolset-1.11.ppc64le.cfg
c7-go-toolset-1.11.x86_64.cfg
c7-go-toolset-1.12.aarch64.cfg
c7-go-toolset-1.12.armhfp.cfg
c7-go-toolset-1.12.i386.cfg
c7-go-toolset-1.12.ppc.cfg
c7-go-toolset-1.12.ppc64.cfg
c7-go-toolset-1.12.ppc64le.cfg
c7-go-toolset-1.12.x86_64.cfg
c7-go-toolset-7.aarch64.cfg
c7-go-toolset-7.armhfp.cfg
c7-go-toolset-7.i386.cfg
c7-go-toolset-7.ppc.cfg
c7-go-toolset-7.ppc64.cfg
c7-go-toolset-7.ppc64le.cfg
c7-go-toolset-7.x86_64.cfg
c7-kernel-alt.aarch64.cfg
c7-kernel-alt.noarch.cfg
c7-kernel-alt.ppc64le.cfg
c7-kernel-alt.x86_64.cfg
c7-kernels-rpi.aarch64.cfg
c7-kernels-rpi.armhfp.cfg
c7-kernels-rpi4.armhfp.cfg
c7-kernels.aarch64.cfg
c7-kernels.armhfp.cfg
c7-kernels.i386.cfg
c7-kernels.noarch.cfg
c7-kernels.ppc64le64.cfg
c7-kernels.x86_64.cfg
c7-llvm-toolset-10.0.aarch64.cfg
c7-llvm-toolset-10.0.armhfp.cfg
c7-llvm-toolset-10.0.i386.cfg
c7-llvm-toolset-10.0.ppc.cfg
c7-llvm-toolset-10.0.ppc64.cfg
c7-llvm-toolset-10.0.ppc64le.cfg
c7-llvm-toolset-10.0.x86_64.cfg
c7-llvm-toolset-11.0.aarch64.cfg
c7-llvm-toolset-11.0.armhfp.cfg
c7-llvm-toolset-11.0.i386.cfg
c7-llvm-toolset-11.0.ppc.cfg
c7-llvm-toolset-11.0.ppc64.cfg
c7-llvm-toolset-11.0.ppc64le.cfg
c7-llvm-toolset-11.0.x86_64.cfg
c7-llvm-toolset-7.0.aarch64.cfg
c7-llvm-toolset-7.0.armhfp.cfg
c7-llvm-toolset-7.0.i386.cfg
c7-llvm-toolset-7.0.ppc.cfg
c7-llvm-toolset-7.0.ppc64.cfg
c7-llvm-toolset-7.0.ppc64le.cfg
c7-llvm-toolset-7.0.x86_64.cfg
c7-llvm-toolset-7.aarch64.cfg
c7-llvm-toolset-7.armhfp.cfg
c7-llvm-toolset-7.i386.cfg
c7-llvm-toolset-7.ppc.cfg
c7-llvm-toolset-7.ppc64.cfg
c7-llvm-toolset-7.ppc64le.cfg
c7-llvm-toolset-7.x86_64.cfg
c7-llvm-toolset-9.0.aarch64.cfg
c7-llvm-toolset-9.0.armhfp.cfg
c7-llvm-toolset-9.0.i386.cfg
c7-llvm-toolset-9.0.ppc.cfg
c7-llvm-toolset-9.0.ppc64.cfg
c7-llvm-toolset-9.0.ppc64le.cfg
c7-llvm-toolset-9.0.x86_64.cfg
c7-plus.i386.cfg
c7-plus.noarch.cfg
c7-plus.x86_64.cfg
c7-rh-python36.aarch64.cfg
c7-rh-python36.armhfp.cfg
c7-rh-python36.i386.cfg
c7-rh-python36.ppc.cfg
c7-rh-python36.ppc64.cfg
c7-rh-python36.ppc64le.cfg
c7-rh-python36.x86_64.cfg
c7-rt.i386.cfg
c7-rt.noarch.cfg
c7-rt.x86_64.cfg
c7-rust-toolset-1.35.aarch64.cfg
c7-rust-toolset-1.35.armhfp.cfg
c7-rust-toolset-1.35.i386.cfg
c7-rust-toolset-1.35.ppc.cfg
c7-rust-toolset-1.35.ppc64.cfg
c7-rust-toolset-1.35.ppc64le.cfg
c7-rust-toolset-1.35.x86_64.cfg
c7-rust-toolset-1.41.aarch64.cfg
c7-rust-toolset-1.41.armhfp.cfg
c7-rust-toolset-1.41.i386.cfg
c7-rust-toolset-1.41.ppc.cfg
c7-rust-toolset-1.41.ppc64.cfg
c7-rust-toolset-1.41.ppc64le.cfg
c7-rust-toolset-1.41.x86_64.cfg
c7-rust-toolset-1.52.aarch64.cfg
c7-rust-toolset-1.52.armhfp.cfg
c7-rust-toolset-1.52.i386.cfg
c7-rust-toolset-1.52.ppc.cfg
c7-rust-toolset-1.52.ppc64.cfg
c7-rust-toolset-1.52.ppc64le.cfg
c7-rust-toolset-1.52.x86_64.cfg
c7-rust-toolset-7.aarch64.cfg
c7-rust-toolset-7.armhfp.cfg
c7-rust-toolset-7.i386.cfg
c7-rust-toolset-7.ppc.cfg
c7-rust-toolset-7.ppc64.cfg
c7-rust-toolset-7.ppc64le.cfg
c7-rust-toolset-7.x86_64.cfg
c7-updates-i386.cfg
c7-updates-i686.cfg
c7-updates-x86_64.cfg
c7.00.00-i686.cfg
c7.00.00-x86_64.cfg
c7.00.01-i686.cfg
c7.00.01-x86_64.cfg
c7.00.02-i686.cfg
c7.00.02-x86_64.cfg
c7.00.03-i686.cfg
c7.00.03-x86_64.cfg
c7.00.04-i686.cfg
c7.00.04-x86_64.cfg
c7.01.00-i686.cfg
c7.01.00-x86_64.cfg
c7.01.u-i686.cfg
c7.01.u-x86_64.cfg
c7.1511.00-i686.cfg
c7.1511.00-x86_64.cfg
c7.1511.00.a32-armv7hl.cfg
c7.1511.00.a64-aarch64.cfg
c7.1511.exp-i686.cfg
c7.1511.exp-x86_64.cfg
c7.1511.u-i686.cfg
c7.1511.u-x86_64.cfg
c7.1511.u.a32-armv7hl.cfg
c7.1511.u.a64-aarch64.cfg
c7.1511.u.armhfp.cfg
c7.1611.00-i686.cfg
c7.1611.00-x86_64.cfg
c7.1611.00.a32-armv7hl.cfg
c7.1611.00.a64-aarch64.cfg
c7.1611.exp-i686.cfg
c7.1611.exp-x86_64.cfg
c7.1611.u-i686.cfg
c7.1611.u-x86_64.cfg
c7.1611.u.a32-armv7hl.cfg
c7.1611.u.a64-aarch64.cfg
c7.1611.u.armhfp.cfg
c7.1708.alt.ppc64le.cfg
c7.1708.exp.i686.cfg
c7.1708.exp.x86_64.cfg
c7.1708.u.aarch64.cfg
c7.1708.u.armhfp.cfg
c7.1708.u.i686.cfg
c7.1708.u.noarch.cfg
c7.1708.u.ppc.cfg
c7.1708.u.ppc64.cfg
c7.1708.u.ppc64le.cfg
c7.1708.u.x86_64.cfg
c7.1804.00.aarch64.cfg
c7.1804.00.armhfp.cfg
c7.1804.00.i686.cfg
c7.1804.00.noarch.cfg
c7.1804.00.ppc.cfg
c7.1804.00.ppc64.cfg
c7.1804.00.ppc64le.cfg
c7.1804.00.x86_64.cfg
c7.1804.u.aarch64.cfg
c7.1804.u.armhfp.cfg
c7.1804.u.i686.cfg
c7.1804.u.noarch.cfg
c7.1804.u.ppc.cfg
c7.1804.u.ppc64.cfg
c7.1804.u.ppc64le.cfg
c7.1804.u.x86_64.cfg
c7.1810.00.aarch64.cfg
c7.1810.00.armhfp.cfg
c7.1810.00.i686.cfg
c7.1810.00.noarch.cfg
c7.1810.00.ppc.cfg
c7.1810.00.ppc64.cfg
c7.1810.00.ppc64le.cfg
c7.1810.00.x86_64.cfg
c7.1810.u.aarch64.cfg
c7.1810.u.armhfp.cfg
c7.1810.u.i686.cfg
c7.1810.u.noarch.cfg
c7.1810.u.ppc.cfg
c7.1810.u.ppc64.cfg
c7.1810.u.ppc64le.cfg
c7.1810.u.x86_64.cfg
c7.1908.00.aarch64.cfg
c7.1908.00.armhfp.cfg
c7.1908.00.i686.cfg
c7.1908.00.noarch.cfg
c7.1908.00.ppc.cfg
c7.1908.00.ppc64.cfg
c7.1908.00.ppc64le.cfg
c7.1908.00.x86_64.cfg
c7.1908.u.aarch64.cfg
c7.1908.u.armhfp.cfg
c7.1908.u.i686.cfg
c7.1908.u.noarch.cfg
c7.1908.u.ppc.cfg
c7.1908.u.ppc64.cfg
c7.1908.u.ppc64le.cfg
c7.1908.u.x86_64.cfg
c7.2003.00.aarch64.cfg
c7.2003.00.armhfp.cfg
c7.2003.00.i686.cfg
c7.2003.00.noarch.cfg
c7.2003.00.ppc.cfg
c7.2003.00.ppc64.cfg
c7.2003.00.ppc64le.cfg
c7.2003.00.x86_64.cfg
c7.2003.u.aarch64.cfg
c7.2003.u.armhfp.cfg
c7.2003.u.i686.cfg
c7.2003.u.noarch.cfg
c7.2003.u.ppc.cfg
c7.2003.u.ppc64.cfg
c7.2003.u.ppc64le.cfg
c7.2003.u.x86_64.cfg
c7.2009.00.aarch64.cfg
c7.2009.00.armhfp.cfg
c7.2009.00.i686.cfg
c7.2009.00.noarch.cfg
c7.2009.00.ppc.cfg
c7.2009.00.ppc64.cfg
c7.2009.00.ppc64le.cfg
c7.2009.00.x86_64.cfg
c7.2009.u.aarch64.cfg
c7.2009.u.armhfp.cfg
c7.2009.u.i686.cfg
c7.2009.u.noarch.cfg
c7.2009.u.ppc.cfg
c7.2009.u.ppc64.cfg
c7.2009.u.ppc64le.cfg
c7.2009.u.x86_64.cfg
c7.common-i686.cfg
c7.common-x86_64.cfg
cah-0.0.1.i386.cfg
cah-0.0.1.x86_64.cfg
centos-7-armhfp.cfg
compat-gcc-32-3.2.3-69.el7-x86_64.cfg
compat-gcc-34-3.4.6-30.el7-x86_64.cfg
compat-gcc-44-4.4.7-4.1.el7-x86_64.cfg
cups-pk-helper-0.2.4-2.el7-x86_64.cfg
def.cfg
epel7-x86_64.cfg
esc-1.1.0-27.el7-i686.cfg
f19-i686.cfg
f19-x86_64.cfg
fftw-3.3.3-6.el7-x86_64.cfg
fontawesome-fonts-4.1.0-1.el7-i686.cfg
fontawesome-fonts-4.1.0-1.el7-x86_64.cfg
gcc-4.8.5-28.el7.ppc64le.cfg
gcc-4.8.5-36.el7_a32.0.1.armhfp.cfg
gcc-4.8.5-36.el7_a32.armhfp.cfg
gegl-0.2.0-11.el7-x86_64.cfg
gnome-shell-3.26.2-5.el7.aarch64.cfg
gnome-shell-3.26.2-5.el7.armhfp.cfg
gnome-shell-3.26.2-5.el7.i386.cfg
gnome-shell-3.26.2-5.el7.ppc.cfg
gnome-shell-3.26.2-5.el7.ppc64.cfg
gnome-shell-3.26.2-5.el7.ppc64le.cfg
gnome-shell-3.26.2-5.el7.x86_64.cfg
gnome-shell-extensions-3.28.1-12.el7_8.x86_64.cfg
golang-1.2-3.el7-x86_64.cfg
gstreamer-plugins-base-0.10.36-4.el7-x86_64.cfg
gtkmm30-3.22.2-1.el7.ppc.cfg
hawtjni-1.6-10.el7.aarch64.cfg
hawtjni-1.6-10.el7.armhfp.cfg
hawtjni-1.6-10.el7.i386.cfg
hawtjni-1.6-10.el7.ppc.cfg
hawtjni-1.6-10.el7.ppc64.cfg
hawtjni-1.6-10.el7.ppc64le.cfg
hawtjni-1.6-10.el7.x86_64.cfg
hints
inkscape-0.92.2-2.el7.armhfp.cfg
ipa-4.1.0-18.el7.centos-i686.cfg
ipa-4.1.0-18.el7.centos-x86_64.cfg
ipa-4.6.4-10.el7.centos.2.aarch64.cfg
ipa-4.6.4-10.el7.centos.2.armhfp.cfg
ipa-4.6.4-10.el7.centos.2.i386.cfg
ipa-4.6.4-10.el7.centos.2.ppc.cfg
ipa-4.6.4-10.el7.centos.2.ppc64.cfg
ipa-4.6.4-10.el7.centos.2.ppc64le.cfg
ipa-4.6.4-10.el7.centos.2.x86_64.cfg
jarjar-1.4-3.el7-x86_64.cfg
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.221-2.6.18.1.el7.aarch64.cfg
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.221-2.6.18.1.el7.armhfp.cfg
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.221-2.6.18.1.el7.i386.cfg
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.221-2.6.18.1.el7.ppc.cfg
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.221-2.6.18.1.el7.ppc64.cfg
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.221-2.6.18.1.el7.ppc64le.cfg
java-1.7.0-openjdk-1.7.0.221-2.6.18.1.el7.x86_64.cfg
jing-trang-20091111-12.el7-x86_64.cfg
keepalived-1.3.5-16.el7.aarch64.cfg
keepalived-1.3.5-16.el7.armhfp.cfg
keepalived-1.3.5-16.el7.i386.cfg
keepalived-1.3.5-16.el7.ppc.cfg
keepalived-1.3.5-16.el7.ppc64.cfg
keepalived-1.3.5-16.el7.ppc64le.cfg
keepalived-1.3.5-16.el7.x86_64.cfg
ldapjdk-4.19-5.el7.armhfp.cfg
libguestfs-1.28.1-1.18.el7.centos-i686.cfg
libguestfs-1.28.1-1.18.el7.centos-x86_64.cfg
libreport-2.1.11-21.el7.centos.0.3-i386.cfg
libreport-2.1.11-21.el7.centos.0.3-x86_64.cfg
libstoragemgmt-0.0.22-4.el7-x86_64.cfg
libvirt-4.5.0-10.el7_6.12.ppc64le.cfg
libvirt-4.5.0-10.el7_6.6.ppc64le.cfg
logging.ini
mesa-18.3.4-6.el7_7.i386.cfg
net-tools-2.0-0.24.20131004git.el7.aarch64.cfg
net-tools-2.0-0.24.20131004git.el7.armhfp.cfg
net-tools-2.0-0.24.20131004git.el7.ppc.cfg
net-tools-2.0-0.24.20131004git.el7.ppc64le.cfg
net-tools-2.0-0.25.20131004git.el7.aarch64.cfg
net-tools-2.0-0.25.20131004git.el7.armhfp.cfg
net-tools-2.0-0.25.20131004git.el7.ppc.cfg
net-tools-2.0-0.25.20131004git.el7.ppc64le.cfg
nfs-utils-1.3.0-0.54.el7.ppc.cfg
nvml-1.3-3.el7.x86_64.cfg
open-vm-tools-9.4.0-6.el7-x86_64.cfg
opensm-3.3.20-2.el7.aarch64.cfg
opensm-3.3.20-2.el7.armhfp.cfg
opensm-3.3.20-2.el7.ppc.cfg
opensm-3.3.20-2.el7.ppc64.cfg
opensm-3.3.20-2.el7.ppc64le.cfg
opensm-3.3.20-2.el7.x86_64.cfg
pacemaker-1.1.10-29.el7-i386.cfg
pacemaker-1.1.10-29.el7-x86_64.cfg
pcs-0.9.155-3.el6.centos.i386.cfg
pcs-0.9.155-3.el6.centos.x86_64.cfg
pki-core-10.5.1-13.1.el7_5.armhfp.cfg
pki-core-10.5.1-14.el7_5.armhfp.cfg
pki-core-10.5.1-15.el7_5.armhfp.cfg
pki-core-10.5.1-9.el7.armhfp.cfg
pki-core-10.5.9-6.el7.armhfp.cfg
plexus-archiver-2.4.2-5.el7_5.x86_64.cfg
python-2.6.6-68.el6_10.i386.cfg
python-2.6.6-68.el6_10.x86_64.cfg
qemu-kvm-1.5.3-86-x86_64.repo
r7b1-i686.cfg
r7b1-x86_64-with-32bitglibc.cfg
r7b1-x86_64.cfg
readme.txt
rsyslog-8.24.0-41.el7_7.2.aarch64.cfg
rsyslog-8.24.0-41.el7_7.aarch64.cfg
sac-1.3-15.el7-x86_64.cfg
selinux-policy-3.12.1-153.el7_0.11-i686.cfg
selinux-policy-3.12.1-153.el7_0.11-x86_64.cfg
site-defaults.cfg
syslinux-4.05-5.el7-x86_64.cfg
tog-pegasus-2.14.1-5.el7.aarch64.cfg
tomcat-7.0.76-3.el7_4.armhfp.cfg
tomcat-7.0.76-6.el7.armhfp.cfg
tomcat-7.0.76-7.el7_5.armhfp.cfg
tomcat-7.0.76-8.el7_5.armhfp.cfg
tomcat-7.0.76-9.el7_6.armhfp.cfg
tomcatjss-7.2.1-7.1.el7.armhfp.cfg
tomcatjss-7.2.1-7.el7_5.armhfp.cfg
tomcatjss-7.2.1-8.el7_6.armhfp.cfg
totem-3.8.2-1.el7-x86_64.cfg
valgrind-3.9.0-1.2.el7-x86_64.cfg
webkitgtk4-2.28.2-2.el7.aarch64.cfg
webkitgtk4-2.28.2-2.el7.armhfp.cfg
webkitgtk4-2.28.2-2.el7.i386.cfg
webkitgtk4-2.28.2-2.el7.ppc.cfg
webkitgtk4-2.28.2-2.el7.ppc64.cfg
webkitgtk4-2.28.2-2.el7.ppc64le.cfg
webkitgtk4-2.28.2-2.el7.x86_64.cfg
xdg-desktop-portal-0.5-2.el7.armhfp.cfg
xmlrpc-3.1.3-9.el7_5.x86_64.cfg
xorg-x11-server-1.14.99.901-5.20131101.el7-x86_64.cfg
xvattr-1.3-24.el7-x86_64.cfg
6-plus.i686.cfg
ant-1.9.4-2.el7.armhfp.cfg
c6.99.00-i386.cfg
c6.99.01-i386.cfg
c7-extras.noarch.cfg
c7-plus.i686.cfg
c7-updates-noarch.cfg
c7.00.00-i386.cfg
c7.00.00-noarch.cfg
c7.00.01-i386.cfg
c7.00.01-noarch.cfg
c7.00.02-i386.cfg
c7.00.02-noarch.cfg
c7.00.03-i386.cfg
c7.00.03-noarch.cfg
c7.00.04-i386.cfg
c7.00.04-noarch.cfg
c7.01.00-i386.cfg
c7.01.00-noarch.cfg
c7.01.u-i386.cfg
c7.01.u-noarch.cfg
c7.1511.00-i386.cfg
c7.1511.00-noarch.cfg
c7.1511.exp-i386.cfg
c7.1511.exp-noarch.cfg
c7.1511.u-i386.cfg
c7.1511.u-noarch.cfg
c7.1611.00-i386.cfg
c7.1611.00-noarch.cfg
c7.1611.exp-i386.cfg
c7.1611.exp-noarch.cfg
c7.1611.u-i386.cfg
c7.1611.u-noarch.cfg
c7.1708.exp.i386.cfg
c7.1708.u.i386.cfg
c7.1804.00.i386.cfg
c7.1804.u.i386.cfg
c7.1810.00.i386.cfg
c7.1810.u.i386.cfg
c7.1908.00.i386.cfg
c7.1908.u.i386.cfg
c7.2003.00.i386.cfg
c7.2003.u.i386.cfg
c7.2009.00.i386.cfg
c7.2009.u.i386.cfg
c7.common-i386.cfg
c7.common-noarch.cfg
cah-0.0.1.noarch.cfg
f19-i386.cfg
f19-noarch.cfg
fontawesome-fonts-4.1.0-1.el7-i386.cfg
gnome-shell-extensions-3.28.1-12.el7_8.i386.cfg
golang-github-gorilla-context-0-0.22.git708054d.el7-x86_64.cfg
golang-github-syndtr-gocapability-0-0.5.git3454319.el7-x86_64.cfg
ipa-4.1.0-18.el7.centos-i386.cfg
ipa-4.1.0-18.el7.centos.0.1-i386.cfg
ipa-4.1.0-18.el7.centos.0.1-x86_64.cfg
ipa-4.1.0-18.el7.centos.3-i386.cfg
ipa-4.1.0-18.el7.centos.3-x86_64.cfg
ipa-4.1.0-18.el7.centos.4-i386.cfg
ipa-4.1.0-18.el7.centos.4-x86_64.cfg
java-1.6.0-openjdk-i686.cfg
libguestfs-1.28.1-1.18.el7.centos-i386.cfg
libreport-i386.cfg
libreport-i686.cfg
libreport-noarch.cfg
libreport-x86_64.cfg
memtest86+-x86_64.cfg
mesa-18.3.4-6.el7_7.i686.cfg
open-sans-fonts-1.10-1.el7-i386.cfg
open-sans-fonts-1.10-1.el7-i686.cfg
open-sans-fonts-1.10-1.el7-x86_64.cfg
pacemaker-1.1.10-29.el7-i686.cfg
r7b1-i386.cfg
r7b1-noarch.cfg
selinux-policy-3.12.1-153.el7_0.11-i386.cfg
selinux-policy-3.12.1-153.el7_0.11-noarch.cfg
tomcat-7.0.76-3.el7_4-armhfp.cfg
README.md
  • The old style templates no longer work in the 7 buildsys
  • it now needs complete rendered files

Add mock config files per package here; they can be either * <package name>-<version>-<releaese>.ARCH.conf * <package-name>-<version>.ARCH.conf * <package>.ARCH.conf

If the builder does not find a match in this dir, it will use the conf file from one dir up ( and should be good for most builds )

ARCH needs to be either i386 / x86_64 or noarch. In most cases we will want to use the default mock configs from one dir up and adapt those.

In almost every case, we want the noarch.conf to be symlinked to the x86_64 config file. Regular noarch files are built against the x86_64 target, but if something has ExclusiveArch then it will be attempted against the noarch conf first.

If doing custom mock configs for the kernel, its always going to need a noarch.cfg as well

Repositories

repo urls that contain /mirror/ point to pristine upstream mirrors ( unmaintained, they will never change )

repo urls that contain /repo/<target> represent the actual repositories that built content is being injected into

System Files

  • def.cfg
  • logging.ini
  • hints
  • site-defaults.cfg

Hints

There are two ways to add packages to the buildroot, either via the hints file or by changing the mock config used for that specific package build. In most cases, err towards using the hints file, since its arch agnostic, version agnostic and mods to it do not leave an extra mock conf that needs to be maintained.

Syntax in the hints file is explained right at the top